Ocena brak

Skład Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

 • składa się z przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników, przewoźników, pracowników, kupców, rzemieślników, wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli interesu ogólnego

 • liczba członków nie może przekraczać 350 (zgodnie z Traktatem z Nicei). Obecnie w skład komitetu wchodzi 344 członków, PL ma 21 miejsc, najwięcej posiadają Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy – po 24 miejsca, a najmniej ma Malta – 5 miejsc.

 • członkowie Komitetu są mianowani na cztery lata, na wniosek p. członkowskich. Rada, większością kwalifikowaną, przyjmuje listę członków sporządzoną zgodnie z propozycjami każdego z p. członkowskich. Rada konsultuje się z Komisją. Może ona zasięgnąć opinii organizacji europejskich reprezentujących różne sektory gospodarcze i społeczne zainteresowane działalnością Wspólnoty

 • funkcji członków Komitetu nie można łączyć z funkcjami: 1. członków rządu, 2. parlamentu, 3. instytucji Wspólnoty, 4. Komitetu Regionów, 5. Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 6. urzędnika lub innego pracownika Wspólnot w czynnym zatrudnieniu

 • mandat członków Komitetu wygasa pod koniec okresu czteroletniego określonego przez Radę w momencie odnowienia składu. Mandat członków Komitetu wygasa też w wyniku: rezygnacji, zwolnienia z funkcji, śmierci, siły wyższej lub naruszenia zasady niełączenia funkcji. Zwolnienie z funkcji może nastąpić, jeżeli członek Komitetu był nieobecny na więcej niż trzech kolejnych sesjach plenarnych bez zastępstwa i bez żadnego istotnego powodu. W takim przypadku przewodniczący może zwrócić się do Rady z prośbą o zwolnienie tego członka z pełnienia funkcji

 • członków Komitetu nie wiąże żadna instrukcja, są w pełni niezależni w wykonywaniu swych funkcji, w ogólnym interesie Wspólnoty. Stosuje się do nich odpowiednie postanowienia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

 • zasady i tryb wyłaniania polskich kandydatów do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego określa dokument Rady Ministrów przyjęty 6 stycznia 2004 r. Zgodnie z nim do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wchodzą:

  • po dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez każdą organizację (z osobna) : przez Krajową Izbę Gospodarczą, Naczelną Radę Spółdzielczą, przez Federację Konsumentów

  • po dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarnośc” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  • po dwóch przedstawicieli zgłoszonych przez Konfederację Pracodawców Polskich, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych, Business Centre Clum oraz Związek Rzemiosła Polskiego

  • czternastu przedstawicieli zgłoszonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego

  • czterech przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje ekologiczne wskazane przez ministra właściwego do spraw środowiska

  • czterech przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje rolników wskazane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi

Podobne prace

Do góry