Ocena brak

Skład i tryb wyboru Zarządu powiatu

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

W skład Zarządu powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, wice starosta i jego pozostali członkowie. Rada powiatu wybiera starostę oraz na j ego "wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osób w tym wice starostę w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Wybór następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu powiatu mogą być wybrani spoza składu rady.

Kompetencje: przygotowanie projektów uchwał Rady, wykonywanie uchwał Rady, gospodarowali i mieniem powiatu, wykonuje budżet, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników, służb inspekcji i straży oraz jednostek org. powiatu, które tworzą powiatową org. zespoloną.

Podobne prace

Do góry