Ocena brak

Skład i struktura Rady Ministrów

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Rada Ministrów jest organem kolegialnym , gdyż jej skład ma charakter wieloosobowy, a podstawową formą działania są posiedzenia.

Art. 147 stanowi :

  1. RM składa się z prezesa RM i ministrów

  2. W skład RM mogą być powoływani wiceprezesi RM

  3. Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcje ministra

  4. W skład RM mogą być też powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

Konstytucja nie określa liczbowo składu RM. Z art. 147 nie dowiadujemy się więc ile osób wchodzi w skład tego organu. Prezes RM reprezentuje Radę Ministrów, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zwołuje posiedzenia , ustala ich porządek dzienny im przewodniczy. RM składa się z ministrów tzw. resortowych oraz ministrów bez teki. Struktura RM nie ma jednolitego charakteru. Jako organ kolegialny, działa ona na posiedzeniach.

Podobne prace

Do góry