Ocena brak

Skład i organy Trybunału Konstytucyjnego

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Art. 194.

1). TK składa się z 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

Sędzią może zostać osoba, która posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, lub sędziego NSA. Oznacza to wymaganie przynajmniej 10-cio letniego stażu w jednym z zawodów prawniczych, z którego zwolnione są jedynie osoby zatrudnione na stanowisku profesora, oraz mające stopień naukowy: dr hab. nauk prawnych.

Kandydatów na stanowisko sędziego przedstawić może Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

Organami TK są: Zgromadzenie Ogólne oraz Prezes Trybunału. W skład zgromadzenia wchodzą wszyscy sędziowie Trybunału.

Zgromadzenie omawia, co najmniej raz w roku, działalność Trybunału oraz problemy wynikające z jego orzecznictwa. Podejmuje rozstrzygnięcia (najważniejsze) dotyczące organizacji pracy Trybunału: uchwalenie regulaminu Trybunału, wybór kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa Trybunału, uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału oraz spraw dotyczących sędziów np. wygaśnięcie mandatu, zgoda na uchylenie immunitetu.

2). Prezesa i Wiceprezesa TK powołuje Prezydent RP, spośród Kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Prezes TK reprezentuje Trybunał na zewnątrz oraz wykonuje czynności z bieżącym organizowaniem pracy Trybunału i kierowaniem aparatem wykonawczym: Biurem Trybunału.

Wiceprezesi zastępują Prezesa w razie jego nieobecności i wykonują inne obowiązki wynikające z podziału czynności.

Podobne prace

Do góry