Ocena brak

Skład i organizacja Trybunału Konstytucyjnego

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Trybunał konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. prawo przedstawiania kandydatów na sędziów do trybunału posiadają grupa co najmniej 50 posłów i Prezydium Sejmu. Sędziowie Trybunału sprawując swój urząd są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji nie podlegają oni ustawom. Zasada niezawisłości zabezpieczona jest szeregiem gwarancji ustrojowych tj.: immunitet sędziowski, niepołączalność stanowiska sędziego z mandatem posła lub senatora, zakaz przynależności sędziów trybunału do partii politycznych i związków zawodowych, zakaz prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości, zapewnienie sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającemu zakresowi jego obowiązków, prawo powrotu na miejsce uprzednio zajmowane.

Immunitet sędziego Trybunału ma charakter formalny. Pociągnięcie go do odpowiedzialności wymaga zgody Zgromadzenia Ogólnego Sędziów trybunału większością 2/3 głosów. Wygaśnięcie mandatu również stwierdza to zgromadzenie i może to nastąpić na wskutek: zrzeczenia się stanowiska sędziego, stwierdzenia orzeczeniem komisji lekarskiej trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków, skazania prawomocnym wyrokiem sądu, prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o skazaniu na karę usunięcia ze stanowiska.

Podobne prace

Do góry