Ocena brak

SKŁAD I KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW

Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011

SKŁAD RM

organy obligatoryjne – Prezes RM, Ministrowie stojący na czele administacji państwowej (resortowi);

organy fakultatywne obecność nie jest potrzebna do ich istnienia)- Ministrowie bez teki, wiceprezesi RM ,Przewodniczący Komitetów Stałych – Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia określa merytorycznie zakres działania Ministra zarówno resortowego i bez teki.

KOMPETENCJE RM

działalność prawotwórcza RM – jest to organ wykonawczy i nie ma kompetencji tworzenia prawa w formie ustawy. Wykonują delegację ustawową. RM wydaje:

~rozporządzenia powszechnie obowiązujące

~akty wewnętrznie obowiązujące –UCHWAŁA

RM może podejmować wytyczne i ogólniki i będą miały charakter wewnętrznie obowiązujący.

bezpieczeństwa państwa i porządek publiczny- np. przez funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Funkcjonowanie służb:

~wojsko;

~policja;

~inspekcje;

~kontrole;

~służby celne, leśne, morskie, drogowe, kolejowe.

W ramach BEZPIECZEŃSTWA WEWNETRZNEGO

w drodze rozporządzenia RM może wprowadzać stan klęski żywiołowej;

przeprowadzanie mobilizacji powszechnej lub częściowej

polityka zagraniczna – RM posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych, RM jest odpowiedzialna za prowadzenie polityki zagranicznej;

wykonywanie budżetu-RM jest organem wyłącznie upoważnionym do opracowania projektu ustawy i jego wniesienie do Sejmu. RM jest odpowiedzialna za jej wykonywanie. RM jest obowiązana do wykonywania sprawozdania z wykonywania budżetu, a także ustawy około budżetowej i związanych z finansami państwa;

koordynacja organów administracji rządowej- RM koordynuje pracę wszystkich organów w każdym zapewnienie spójnej polityki państwa, jednolitość struktur i działań administracji. Cele koordynacji – zapewnienie spoistości i jednolitości działań podległej RM administracji Rządowej zarówno w aspekcie zewnętrznym jak i wewnętrznym;

kontroluje organy administracji rządowej

kontrola- badanie stanu rzeczywistego ze stanem modelowym;

nadzór- badanie stanu rzeczywistego ze stanem modelowym z możliwością ingerencji.

Kontrola może być wiązana z nadzorem. RM może uchylić ustawę.

organ kierowniczy – kieruje. RM ponosi odpowiedzialność za działania przed Sejmem.

Określenie obywateli powołanych do czynnej służby wojskowej – realizacja

Chroni interesy Skarbu Państwa – ekonomiczna strona administracji.

RM jest właściwa dla realizacji każdego zadania o charakterze publicznym o ile nie jest ono zastrzeżone dla innego organu lub samorządu terytorialnego – DOMNIEMANIE WŁAŚCIWOŚCI KOMPETENCJI RM.

Podobne prace

Do góry