Ocena brak

Skargi in rem, in personam - pojęcie, znaczenie, różnice

Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011

    Actiones in rem były to skargi z każdego prawa bezwzględnego czyli takiego w którym powództwo skierowane było przeciw komukolwiek, kto naruszył dane prawo właściciela (skuteczne erga omnes). W intentio formułki nie było nazwiska pozwanego, tylko powoda. Prototypem tych powództw były skargi z prawa własności i z praw na rzeczy cudzej.

    Actiones in personam były to wszystkie skargi o wykonanie zobowiązania. Można je było skierować tylko przeciw dłużnikowi i to jego nazwisko umieszczano w formułce jako pozwanego. Różnica między tymi powództwami dotyczyła odmowy wdania się w spór, czyli nieprzyjęcia formułki procesowej. Odmowa taka w powództwie in rem prowadziła do tego, że pretor wprowadzał wierzyciela w posiadanie przedmiotu sporu (missio in rem). Powództwo in personam dawało wierzycielowi posiadanie całego majątku dłużnika, mógł on go sprzedać i pokryć swoją należność.

Podobne prace

Do góry