Ocena brak

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Transkrypt

Częstochowa, dnia ............................

Do Sądu Okręgowego w Częstochowie
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Częstochowie

Skar ący ..............................................................................
(imię nazwisko, adres)

Reprezentowany przez .........................................................
(skarga winna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego)

Sygn. akt .....................

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA
Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie ........................ (sygn. akt)
Wnoszę o:
1. Stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie ...................... (sygn. akt)
2. Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skar ącego kwoty ......................
3. Zasądzenie od Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Częstochowie kosztów tego
postępowania.

UZASADNIENIE:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(w tym miejscu nale y przedstawić okoliczności uzasadniające ądanie m.in. ocenić terminowość
i prawidłowość czynności podjętych przez sąd przy wydaniu orzeczenia, uwzględnić charakter sprawy, stopień
faktycznej i prawnej zawiłości)

Załączniki:
1. Pełnomocnictwo
2. Odpis skargi

Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł.

..........................................

Do góry