Ocena brak

Skarga na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Przedmiotem skargi są czynności egzekucyjne. Przysługuje ona zobowiązanemu w terminie 14 dni od dokonania czynności egzekucyjnej, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Organ egzekucyjny lub organ wyższego stopnia może wstrzymać prowadzenie postępowania egzekucyjnego w uzasadnionych przypadkach.

Skarga służy też zobowiązanemu, wierzycielowi (nie będącemu organem egzekucyjnym) oraz podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony niewykonaniem obowiązku, oraz zainteresowanemu organowi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Formą załatwienia zarówno skargi na czynności egzekucyjne, jak i skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego jest postanowienie, które wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi służy zażalenie.

Podobne prace

Do góry