Ocena brak

Skarga na czynności komornika

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Skarga na czynności komornika

Transkrypt

Częstochowa, dnia ................................

Do
Sądu Rejonowego
w ..................................
Wierzyciel: ...........................................................
Dłu nik: ................................................................

Wartość egzekwowanego
roszczenia: ......................

SKARGA DŁU NIKA
na dokonane przez komornika zajęcie ruchomości oraz na zaniechanie umorzenia
postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji
z zajętej rzeczy ruchomej
Wnoszę o:
1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest aparat
fotograficzny zajęty przez komornika Sądu Rejonowego w ............zajęty w dniu ........
w egzekucji prowadzonej na rzecz ............
2. Zaniechanie dokonania przez komornika czynności polegającej na wydaniu
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej
egzekucji z zajętego aparatu fotograficznego.
3. Zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłu nika kosztów postępowania według norm
przepisanych.

UZASADNIENIE
Komornik Sądu Rejonowego w ....................... dokonał w dniu .................. zajęcia aparatu
fotograficznego marki ...................., na zaspokojenie wierzytelności w kwocie ...................,
objętej tytułem wykonawczym z dnia .................. (sygn. akt), pomimo mojego oświadczenia,
e aparat ten, jako przedmiot niezbędny do wykonywania mojej pracy zarobkowej (jestem
fotografem lokalnej gazety), nie podlega - zgodnie z art. 829 pkt. 4 k.p.c. - egzekucji.
W chwili obecnej pozbawiony zostałem mo liwości prowadzenia działalności
zarobkowej.
Po dokonanym zajęciu wnosiłem o uchylenie i umorzenie postępowania
egzekucyjnego w części objętej dokonanym zajęciem. Komornik, jednak odmówił wydania
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego we wskazanym zakresie (pismo
z dnia ...................).

Załączniki:

.......................................
(własnoręczny podpis)

Podobne prace

Do góry