Ocena brak

Skanowanie i bitmapy

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Skaner działa na podobnej zasadzie jak kseroko­piarka, z tą różnicą, że zamienia on kolory i od­cienie skanowanej ilustracji na kod numeryczny -kod za pośrednictwem którego komputer obrabia wszelkiego typu dane. Skanowany obrazek zosta­je oświetlony, następnie odbite światło wraca do skanera. Tu pada na światłoczułe układy elektro­niczne CCD (ang. charge coupled device - przy­rząd o sprzężeniu ładunkowym), które różnicują ilość wysyłanego ładunku elektrycznego w zależ­ności od ilości odebranego światła. Odpowiednie urządzenia rejestrują różnice w sygnałach elek­trycznych i zamieniają je w liczby reprezentujące stopień jasności. Liczby te określają odcień dane­go piksla, czyli jednego z niewielkich punktów, z jakich składa się obraz widoczny na monitorze naszego komputera.
Tak otrzymany obraz nosi nazwę bitmapy i może być odpowiednio przekształcany za po­mocą przeznaczonego do tego celu oprogramo­wania. Oprogramowanie takie zawiera specjalne narzędzia i filtry, dzięki którym ilustracja może podlegać różnego rodzaju retuszom, zmianom tła, regulacji koloru itp. W ten sposób można uzyskać obraz znacznie odbiegający od oryginalnego, który następnie daje się przenieść do programu wykorzystywanego do składu tekstu i grafiki.
Programy takie jak PageMaker, QuarkXpress i Corel Ventura Publisher umożliwiają łączenie różnego rodzaju plików, w celu nadania zamierzonej publikacji właściwego wyglądu. Za pomo­cą tych programów ustala się ilość i rozmiar pro­jektowanych stron, odpowiednio układa elementy danej strony, łamie tekst i umieszcza grafikę.

Podobne prace

Do góry