Ocena brak

Skale i stawki podatkowe

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Skala i stawki podatkowe – stawka podatkowa określa stosunek kwoty podatku do podstawy opodatkowania ze względu na sposób tego stosunku można mówić o stawkach kwotowych i stawkach ułamkowych, które najczęściej przybierają postać stawek procentowych.

Stawka kwotowa wskazuje bezpośrednio wysokość podatku w odniesieniu do danej podstawy opodatkowania, np. równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta od 1 hektara przeliczeniowego gruntów w podatku rolnym, 28 zł od psa, 62 grosze od m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zbiór stawek obowiązujących w danym podatku nazywany jest skalą podatkową, ze względu na relacje stawek podatkowych, wchodzących w skład danej skali podatkowej, do podstawy opodatkowania rozróżnia się skalę proporcjonalną i nieproporcjonalną.

Skala nieproporcjonalna charakteryzuje się tym, iż stawka podatkowa, przypisana do danego przedmiotu opodatkowania np. gruntu nie zmienia się mimo zmian zachodzących w wielkości podstawy opodatkowania a zatem w skali tej stosunek między kwotą podatku a jego podstawą jest zawsze taki sam bez względu na wysokość. ( rys tabela). Fakt, iż stawka podatku nie zmienia się, podczas gdy podstawa ulega zmianie, np. zwiększa się, nie oznacza, iż w miarę wzrostu podstawy opodatkowania kwota podatku jest stała. W miarę wzrostu podstawy opodatkowania kwota podatku wzrasta, wzrost ten jest proporcjonalny.

Skala proporcjonalna składać się może z wielu różnych stawek przypisanych różnym przedmiotom podatkowym, różnym towarom, usługom, przykładem skali proporcjonalnej, czyli liniowej jest podatek od towarów i usług 3,7,22%, podatek od czynności cywilnoprawnych. Rys. do skali nieproporcjonalnej zaliczyć należy: progresje, degresje, regresje.

Progresja skala progresywna polega na tym, iż w miarę wzrostu podstawy opodatkowania wzrastają stawki podatkowe. Progresja występować może w dwóch odmianach jako progresja globalna i progresja szczeblowała.

Progresja globalna polega na tym, iż daną stawkę wynikającą z podstawy opodatkowania stosuje się w odniesieniu do całej globalnie ujętej podstawy opodatkowania a zatem: rysunek tabela.

Natomiast skala progresywna szczeblowana inaczej zwana progresją ciągła, polega na tym, iż podstawę opodatkowania dzieli się na poszczególne szczeble. Każdemu szczeblowi, czyli przedziałowi podstawy opodatkowania przypisana jest dana stawka podatkowa. Oczywiście w miarę wzrostu podstawy opodatkowania każdemu kolejnemu przedziałowi podstawy opodatkowania towarzyszy wyższa stawka podatkowa. Podatek przy zastosowaniu tej stawki podatkowej oblicza się w sposób następujący: (podstawę opodatkowania dzieli się na poszczególne szczeble-przedziały wedle woli ustawodawcy, następnie oblicza się podatek z każdego szczebla podziału wg stawki, jaka jest do niego przypisana. Następnie po obliczeniu podatku ze wszystkich szczebli sumuje się go, w praktyce ustawodawca ułatwia obliczenie podatku ujmując w ustawie podatkowej skalę podatku z uwzględnieniem stawek kwotowo-procentowych.) rys.

Skala regresywna –jest odwrotnością skali progresywnej, stawki podatkowe maleją w miarę wzrostu podstawy opodatkowania. Zjawisko regresji w postaci jawnej występuje w bardzo rzadko, oznacza ona, bowiem spadek wielkości obliczanego podatku w miarę wzrostu zdolności płatniczej podatnika, co stoi w sprzeczności z ogólnie rozumianą sprawiedliwością podatkową, przykładem stosowania skali regresywnej jest podatek od czynności cywilno-prawnych, stawka podatku przy umowie spółki przy podstawie opodatkowania do 20.000 zł wynosi 1 %, przy podstawie opodatkowania od 20.000-30.000 wynosi 200 zł + 0,5 % a przy podstawie powyżej 30.000 zł wynosi 250 zł + 0,1% nadwyżki ponad 30.000 zł.

Skala regresywna polega na tym, iż względna wielkość obciążenia podatkowego wzrasta w miarę wzrostu najniższych szczebli podstawy opodatkowania, jednakże przy pewnym stosunkowo niskim poziomie podstawy opodatkowania obciążenie podatkowe osiąga stałą wysokość przekształcając się z obciążenia wzrastającego w obciążenie proporcjonalne.

Podobne prace

Do góry