Ocena brak

Siekacze

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Zęby sieczne, czyli siekacze {dentes incisivi). Kształt korony wszystkich zębów siecznych jest podobny do dłuta krawędzią zwróconego ku zębom szczęki przeciwległej. Powierzchnia zewnętrzna (wargowa) i wewnętrzna (językowa i podniebienna) zwężają się nieco w kierunku korzenia. Powierzchnia zewnętrzna jest prawie czworokątna i w pobliżu szyjki kończy się zaokrąglonym brzegiem; jest ona wypukła w kierunku podłużnym i poprzecznym; ta ostatnia wypukłość zaznacza się silniej w części przyśrodkowej niż w części bocznej (cecha krzywizny); powierzchnia zewnętrzna ma zwykle trzy niskie zaokrąglone listewki podłużne, którym na świeżo wykłutych zębach na krawędzi siecznej odpowiadają trzy niewielkie, nieco stępione ząbki; ulegają one jednak szybko starciu. Powierzchnia wewnętrzna (podniebienna czy językowa) jest kształtu bardziej trójkątnego i szczególnie na zębach górnych silnie wklęsła w kierunku podłużnym; przy szyjce kończy się ona tępym wzniesieniem, tzw. guzkiem zębowym (tuberculum dentale). Wykazuje on dużą zmienność; może być pojedynczy lub podzielony na dwa lub trzy małe guzki. Powierzchnie styczne (przyśrodkową i boczna) są mniej więcej trójkątne; powierzchnia przyśrodkową prawie pod prostym kątem przechodzi w krawędź sieczną, powierzchnia boczna w przejściu w brzeg sieczny jest wyraźnie zaokrąglona (cecha kąta). S M

Każdy siekacz ma tylko jeden korzeń, zwykle nieco bocznie pochylony (cecha korzenił). Korzenie są stożkowate, spłaszczone z boków (silniej w dolnych zębach); na powierzchniach bocznej i przyśrodkowej korzenia występuje zwykle po jednym płytkim rowku podłużnym. Pojedynczy kanał korzenia jest na przekroju trójkątno-okrągławy lub z boków spłaszczony.

Komora zęba ma większe wymiary w kierunku poprzecznym niż strzałkowym. W kierunku krawędzi siecznej tworzy trzy uchyłki, które odpowiadają trzcin pierwotnym ząbkom. Z zębów siecznych górnych przyśrodkowy jest większy od bocznego. Zęby sieczne dolne są w ogóle mniejsze od górnych, a dolny boczny ząb sieczny jest większy od przyśrodkowego. Zęby sieczne służą przeważnie do odgryzania kęsów.

Siekacz górny przyśrodkowy odpowiada na ogół wyżej podanej charakterystyce zębów siecznych. Jest on największy ze wszystkich siekaczy i jego korona widziana od przodu ma charakterystyczny kształt łopatowaty. .

Siekacz górny boczny jest mniejszy i węższy od przyśrodkowego. Powierzchnia podniebienna jest silniej wklęsła niż na siekaczu 1 i czasem posiada wielki guzek zębowy, który wznosi się ku tyłowi od właściwej korony. Między tym guzkiem a resztą powierzchni może występować głęboki dołek. tzw. otwór ślepy (foramen caecum), gdzie mogą się zbierać resztki pokarmów i gdzie z łatwością powstaje próchnica Zębowiccaries). Występowanie guzka zębowego nasuwa przypuszczenie, że jest on odpowiednikiem wewnętrznego guzka powierzchni żucia zębów przed trzonowych, choć nie dosięga jej i nie bierze udziału w mieleniu pokarmów. Siekacz górny boczny pod względom kształtu i wielkości jest bardzo zmienny, choć w mniejszym stopniu niż ząb mądrości; wykazuje on oznaki redukcji i często ma postać szczątkową np. małego pieńka. Całkowity brak tego zęba nie należy do rzadkości.

Siekacze dolne są mniejsze od górnych, przy czym odwrotnie niż w szczęce, siekacz dolny przyśrodkowy jest mniejszy od bocznego. Powierzchnia wargowa obi: zębów jest gładka i słabo wypukła, podłużne listewki rzadko występują. Na brzegu siecznym świeżo wykłutego zęba mogą być trzy drobne ząbki.

Powierzchnia językowa jest silnie wklęsła w kierunku podłużnym. Guzek zębowy jest dobrze, rozwinięty, ale mało zróżnicowany.

Kąt między powierzchniami stycznymi i krawędzią sieczną zęba przyśrodkowego jest obustronnie ostry (brak cechy kąta), natomiast w zębie bocznym kąt boczny jest zaokrąglony. Kierunek korzenia na zębie przyśrodkowymi jest prawie pionowy lub nawet nieco pochylony przyśrodkowo, cecha korzenia więc nie występuje tutaj. Natomiast przeważnie zaznacza się na siekaczu dolnym bocznymi. Cecha krzywizny w obu dolnych siekaczach nie jest miarodajna. Do siekacza dolnego przyśrodkowego żadna więc z typowych cech, które pozwalają na rozróżnianie prawych i lewych zębów, nie daje się na ogół zastosować. Natomiast w siekaczu bocznym stwierdzić można zarówno cechę korzenia, jak i cechę kąta.

Podobne prace

Do góry