Ocena brak

Sens Pisma Świętego

Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012

Różne znaczenia, jakie mogą nieść ze sobą biblijne teksty. Sens “dosłowny” to znaczenie zamierzone przez pierwotnego autora, który pisał dla szczególnego odbiorcy w konkretnych historycznych warunkach i posługiwał się szczególnymi formami literackimi.

Po napisaniu jednak tekst biblijny - podobnie jak różne inne teksty - zaczyna żyć własnym życiem. Trzeba go odczytywać i inter-pretować w zupełnie innym kontekście niż ten, w którym został pierwotnie napisany. Może on przekazy-wać i wywoływać znaczenia wychodzące daleko poza to, co zamierzał oryginalny autor.

W ciągu stuleci ci, którzy słyszą i czytają teksty biblijne, a także z nich korzystają podczas modlitwy, wnoszą do tego dialogu swoje własne zagadnienia i sprawy, dzięki temu mogą odkrywać nowe zakresy znaczeń. Żeby odkryć - a często także ustalić (przynajmniej częściowo) - sens dosłowny, istotna pozostaje krytyka bi-blijna; między innymi może ona trzymać na wodzy niekontrolowane fantazjowanie subiektywnej interpretacji.

Równocześnie Duch Święty, który był pierwszym źródłem natchnienia podczas spisywania tek-stów biblijnych, oświeca jednostki i całą wspólnotę i ułatwia im odnalezienie znaczenia tych tekstów i zastosowanie ich do współczesnego życia (zob. DV 12, 21-25). W dokumencie z 1993 roku “Interpretacja Pisma Świętego w Kościele” Papieska Komisja Biblijna przedstawiła dosłowne i duchowe znaczenia Pi-sma Świętego (ND 273-276).

Od czasów Orygenesa (ok. 185 - ok. 254) do papieża Benedykta XV (1854-1922) i później wierzący dawali swoje świadectwo o przekonaniu, że całe Pismo Święte jest ukierunko-wane na Chrystusa i że w Nim znajduje swoje znaczenie.

Zob. alegoria, egzegeza, fundamentalizm, her-meneutyka, krytyka biblijna, natchnienie biblijne, orygenizm, sensus plenior, teologia aleksandryjska, teologia antiocheńska, typologia.

Podobne prace

Do góry