Ocena brak

SEKTOR PUBLICZNY I SEKTOR PRYWATNY - PODSTAWOWE RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Sektor prywatny-zorganizowany za pomocą transakcji rynkowych (konkurencja)

Sektor publiczny-zorganizowany w ramach instytucji państwowych, gdzie usługi dostarczane są poprzez system administracji publicznej.

Definicje i inne pierdoły dot. sektora publicznego : (to dla tych nadaktywnych ;p)

Definicja według ministerstwa finansów:

Sektor publiczny to część gospodarki narodowej na którą składają się:

1. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

2. państwowe i samorządowe fundusze celowe (nie zalicza się do sektora publicznego państwowych szkół wyższych, państwowych i komunalnych instytucji kultury oraz państwowych przedsiębiorstw)

Definicja według GUSu:

Do sektora publicznego zalicza się wszystkie jednostki organizacyjne w których własność Skarbu Państwa lub samorządu mają udział większy niż 50%.

Do sektora publicznego (obok jednostek w podanym wyżej zakresie) należą również przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego z większościowym udziałem podmiotu publicznego oraz inne jednostki państwowe i samorządowe posiadające osobowość prawną

DEFINICJA I

zbiór wszystkich państwowych i komunalnych osób prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej (państwowym i samorządowym)

za sektor publiczny uważa się wszystkie te jednostki , które albo stanowią własność Skarbu Państwa albo samorządową albo państwowych osób prawnych

DEFINICJA II

wyłącza z pierwszej definicji wszystkie instytucje działające w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego

nie jest to rozwiązanie niekontrowersyjne

np. działalność PAP S.A., ARP S.A.

DEFINICJA III

Znowelizowany art. 5 u.f.p. z 08.12.2000 (Dz.U. nr 122 poz.1315), który do sektora publicznego zalicza:

1) organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;

2) jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;

3) fundusze celowe;

4) państwowe szkoły wyższe;

5) jednostki badawczo-rozwojowe;

6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

7) państwowe lub samorządowe instytucje kultury;

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia

10) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

11) Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego

ZADANIA SEKTORA PUBLICZNEGO

wykonywanie lub finansowanie zadań, które z mocy obowiązującego prawa stanowią powinności państwa i samorządu terytorialnego

ZADANIA NIEZBYWALNE:

- polegające na zarządzaniu państwem i jego ochronie (obrona narodowa, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości)

- wykonywane przez organy i jednostki administracji państwowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości

ZADANIA ZBYWALNE:

- polegające na świadczeniu usług finansowych w całości lub w przeważającej części ze środków publicznych

- zakres tych usług zależy od:

a) modelu państwa

b) przyjętej polityki społecznej

- istnieje możliwość zlecania i kontraktowania zadań na zewnątrz (model elastyczny)

-system australijski-wszystko , co się da zakontraktować to się kontraktuje (państwo nie kontroluje, ale sprawdza parametry)

Podobne prace

Do góry