Ocena brak

Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANK SPÓŁDZIELCZY

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

Tworzenie tych banków regulują przepisy ustaw:

 • prawo bankowe

 • prawo spółdzielcze

 • ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

ZAŁOŻYCIELAMI banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni, tzn. nie mniej niż 10 osób fizycznych.

Banki spółdzielcze są SPÓŁDZIELNIAMI.

Statut banku pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Organami banku spółdzielczego są:

Rada Nadzorcza złożona jest co najmniej z pięciu osób, będących członkami tego banku spółdzielczego. Udział pracowników banku będących członkami Rady nie może przekroczyć 1/5 jej składu.

Zarząd banku składa się z co najmniej 3 osób. Nie mniej niż 2 członków zarządu, w tym Prezes zarządu powinno posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładu i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać w stosunku pracy z tym bankiem, związanym z pełnioną funkcją.

Prezesa zarządu powołuje i odwołuje Rada przy czy powołanie następuje za zgodą KNB. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje rada nadzorcza. Pozostałych członków zarządu banku spółdzielczego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Powołanie następuje na wniosek prezesa zarządu banku.

Banki spółdzielcze maja ograniczony terytorialnie zakres działania. Przyjęto generalna zasadę, że BS prowadzi działalność na terenie powiatu, w którym znajduje się jego siedziba oraz na terenie powiatów, w których w dniu wejścia w życie ustawy o funkcjonowanie BS znajdowały się jego placówki wykonujące czynności bankowe.

Bank Spółdzielczy za zgodą Banku Zrzeszającego, z którym zawarł umowę zrzeszenia, może prowadzić działalność także na terenie powiatów sąsiadujących z terenem wyżej określonym.

BS posiadające odpowiednio wysokie fundusze własne mogą prowadzić swoją działalność na większym obszarze. BS posiadający fundusze własne większe niż 1 mln €, lecz nie wyższe niż 5 mln € może prowadzić działalność na terenie województwa, w którym znajduje się jego siedziba, a także na terenie powiatów w którym znajdują się jego placówki i wykonujące czynności bankowe.

Posiadanie przez BS funduszy własnych w kwocie co najmniej 5 mln € upoważnia ten bank do prowadzenia działalności na obszarze całego kraju.

BS za zgodą Banku Zrzeszającego Banki Spółdzielcze mogą:

 • prowadzić skup i sprzedaż wartości dewizowych oraz pośredniczyć przez Rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.

 • Obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

 • Dokonywać obrotu papierami wartościowymi

 • Dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że BS jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia

 • Nabywać i zbywać nieruchomości

 • Świadczyć usługi konsultacyjno – doradcze w sprawach finansowych

 • Świadczyć usługi certyfikacyjne, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach których są stronami

 • Świadczyć inne usługi finansowe

 • Wykonywać inne czynności jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego uprawniają

BS są akcjonariuszami Banku Zrzeszającego, który ma formę organizacyjną bankowej spółki akcyjnej. Obowiązek zrzeszania się BS z Bankiem Zrzeszającym wychodzi istotnie poza ramy stosunków prawnych łączących akcjonariusza ze spółką akcyjną.

BS obowiązany jest posiadać co najmniej jedną akcję Banku Zrzeszającego lub nabyć ja w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy zrzeszenia. Bank Zrzeszający obowiązany jest zapewnić BS możliwość nabycia owej akcji.

Zrzeszenie BS z Bankiem Zrzeszającym (BZ) następuje na podstawie umowy zrzeszenia. BS i BZ czyli strony umowy zrzeszenia kształtują elementy treści tej umowy, lecz nie mają w tym zakresie pełnej swobody działania, bowiem KNB dokonuje jego kontroli i zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu projektu umowy zrzeszenia następuje jej zawarcie przez strony.

Podobne prace

Do góry