Ocena brak

Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce - BANK KRAJOWY

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

To bank mający siedzibę na terenie RP.

Oddział banku krajowego to jednostka organizacyjna banku krajowego wykonująca w jego imieniu i na jego rzecz wszystkie lub niektóre czynności wynikające z zezwolenia udzielonego bankowi krajowemu. Wszystkie jednostki organizacyjne danego banku krajowego odpowiadające powyższym cechom, utworzone na terytorium innego niż RP państwa uważa się za jeden oddział!

Ze względu na formę ustaw Prawo Bankowe wyróżnia Banki Państwowe, Spółdzielcze oraz Akcyjne.

Tworzenie banku państwowego – PUNKT 6 ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH .

Organami banku państwowego są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Radę Nadzorczą powołuje się na okres 3 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Premier. Na wniosek min. wł. do spraw Skarbu Państwa. Członkowie Rady są powoływani min.wł. do spraw Skarbu Państwa spośród osób nie będących członkami zarządu tego banku. Odwołanie członków rady następuje w takim samym trybie.

Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pozostałych członków zarządu również powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, ale na wniosek prezesa zarządu banku. Powołanie prezesa zarządu oraz jednego członka zarządu następuje za zgodą KNB.

Statut bankowi państwowemu nadaje w drodze rozporządzenia min.wł. do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z min.wł do spraw Instytucji finansowych po zasięgnięci opinii KNB.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym a jego siedzibą jest Warszawa.

Do podstawowych celów działalności BGK należy wspieranie rządowych programów społeczno – gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

Organami BGK są Rada Nadzorcza i Zarząd.

Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego oraz od 8 do 12 członków powoływanych na okres 4 lat spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu finansów. Przewodniczącego i członków Rady powołuje minister właściwy do spraw Instytucji Finansowych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa spośród osób nie będących członkami zarządu.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Przedstawiciel min.wł do spraw Gospodarki

  • 2 przedstawiciele min.wł do spraw Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Zarząd kieruje działalnością BGK. Składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa( I zastępczy prezesa), Wiceprezesów i pozostałych członków zarządu

Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza

Wiceprezesa- I zastępcę prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

Powołanie Prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu następuje za zgodą KNB.

Kadencja członków zarządu trwa 5 lat.

Podobne prace

Do góry