Ocena brak

Segmenty oskrzelowo-płucne

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Segmenty oskrzelowo-płucne (segmenta bronchopulmorialia) są to części płatów płuca zaopatrzone większymi oskrzelami, a mianowicie 10 oskrzelami segmentowymi dla każdego płuca. Segmenty dzielą się dalej na podsegmenty zaopatrzone oskrzelami podsegmentowymi, powstałymi przez podział na dwie lub na trzy gałęzie oskrzeli segmentowych. Głęboko wcinające się większe przegrody łączno tkankowe (przegrody międzysegmentowe) oddzielają częściowo segmenty od siebie. W głębi takich przegród przebiegają większe żyły. Zwłaszcza na powierzchni śródpiersiowej płuca przegrody te występują nieraz wyraźnie i po usunięciu opłucnej dają się wykazać spośród wielu mniejszych przegród międzyzrazikowych. W innych okolicach płuc segmenty w znacznie mniejszym stopniu poprzedzielane są przegrodami łącznotkankowymi lub nawet wcale nie są poprzedzielane; w tych miejscach tkanka płucna sąsiadujących z sobą segmentów bezpośrednio się łączy. Kształt segmentów jest zmienny; przybierają one formę czy to stożka, czy też piramidy trójkątnej lub czworokątnej wierzchołkiem zwróconej ku wnęce płuca. Również wielkość segmentów jest bardzo różna w związku z wielką zmiennością rozgałęzień oskrzelowych. Tym niemniej Boyden (1949) ustalił pewien schemat najczęściej występującego układu segmentów.. Segmenty oskrzelowo-płucne oznaczamy kolejnymi liczbami od 1 do 1o z każdej strony według numeracji oskrzeli segmentowych i każde oskrzele segmentowe zaopatruje odpowiedni segment; segmenty noszą tę samą nazwę co ich oskrzela segmentowe, a nazwa ta wskazuje na położenie segmentu w płacie. Granicom segmentów przeważnie odpowiadają nadliczbowe szczeliny płatowe, jeżeli występują.

Płat płucny górny odpowiednio do liczby oskrzeli segmentowych składa się po stronie prawej z trzech segmentów oskrzelowo-płucnych, po stronie lewej z pięciu. Segment szczytowy (segment u m apicale s. 1) zajmuje szczyt płuca; segment tylny segmentum posterius s. 2) — tylną część płata górnego, ograniczony od dołu szczeliną międzyplatową skośną. Segment przedni (segmentum anterius s. 3) położony jest poniżej 1 i do przodu od 2. Po stronie prawej odgranicza go od dołu szczelina między-płatowa pozioma, po stronie lewej przylega 011 do górnego segmentu języczka. Po stronie lewej w skład płata górnego wchodzą ponadto segmenty języczka, górny i dolny segmentum liugulare supeńus s. 4 et inferius s. 5) : odpowiadają one płatowi środkowemu płuca prawego.

Poznanie budowy segmentowej płuca, a zwłaszcza oskrzeli segmentowych, stanowi duży postęp w patologii płuc i ma zasadnicze znaczenie dla sprawy umiejscowieni zmian chorobowych, zapalnych czy nowotworowych ograniczonych do jednego segmentu. Podwiązując właściwe oskrzele segmentowe granice segmentu zaznaczają się wyraźnie wskutek zapadnięcia się jego pęcherzyków płucnych i u osoby żywej drogą operacyjną daje się  wydzielić.

Podobne prace

Do góry