Ocena brak

Segmentacja rynku

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Segmentacja rynku-podział rynku według określonego kryterium na jednorodne grupy konsumentów (segmenty rynku), które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i wyznaczają punkt odniesienia przy formułowaniu programu tego działania.

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami mogą się różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji , w preferencjach zakupu. Każda z tych zmiennych może być wykorzystana do segmentacji rynku.

O segmentacji rynku można mówić już w przypadku dwóch lub więcej nabywców danego produktu. Kiedy konsumenci o wspólnych cechach występują jako potencjalni nabywcy określonego produktu można mówić że tworzą oni segment rynku. Efektywna segmentacja rynku jest związana z dwoma procesami:

  • W miarę szerokim określaniem rynków definiowanych w kategoriach produktu

  • Podziałem całego rynku na bardziej homogeniczne subrynki

Wyodrębnienie i analiza różnych segmentów rynku zmusza przeds. Do podjęcia decyzji, które segmenty wykorzystywać i w jaki sposób przygotować program działania. W wyniku analizy poszczególnych segmentów można również określić wielkość niezbędnych nakładów na prowadzenie działalności wobec każdego z nich.

Podobne prace

Do góry