Ocena brak

Scharakteryzuj ubezpieczeniowe świadczenia pieniężne (zasiłki)

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Zgodnie z art. 67 Konstytucji, obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo.

Świadczenia ubezpieczeniowe służą zapewnieniu ubezpieczonemu środków utrzymania, częściowego lub pełnego zrekompensowania wydatków, jakie poniósł w związku z wystąpieniem danego zdarzenia ubezpieczeniowego. Przysługują one z chwilą powstania danego zdarzenia ubezpieczeniowego, po ustalonym okresie wyczekiwania (różny dla poszczególnych rodzajów świadczeń). W polskim systemie ubezpieczenia społecznego świadczenia ubezpieczeniowe można podzielić na świadczenia w naturze i świadczenia pieniężne. Świadczenia pieniężne występują w postaci:

1.zasiłków,

2.emerytur i rent.

Do zdarzeń powodujących przyznanie prawa do zasiłku należą:

1.choroba pracownika,

2.odosobnienie pracownika z powodu choroby zakaźnej

3.przebywanie w zamkniętym zakładzie opieki w celu leczenia nałogu alkoholizmu,

choroba członka rodziny pracownika wymagająca osobistej opieki ze strony pracownika,

4.konieczność osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,

5.poród i korzystanie z urlopu macierzyńskiego,

6.wychowywanie dzieci do lat 4,

7.śmierć pracownika lub członka jego rodziny.

Zasiłek jest świadczeniem okresowym lub jednorazowym. Wypłacany jest w postaci:

1.zasiłku chorobowego,

2.świadczenia rehabilitacyjnego,

3.zasiłku wyrównawczego,

4.zasiłku opiekuńczego,

5.zasiłku macierzyńskiego,

6.zasiłku pogrzebowego.

Wysokość zasiłków i ich warunki określa ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw nr 60, poz.636 z późn. zm.).

Prawo do zasiłków, ich wysokość ustalają i wypłacają:

1.pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób,

2.oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych przypadkach.

Pracodawcy wypłacają zasiłki w terminach przyjętych do wypłaty wynagrodzeń. Oddziały ZUS wypłacają je na bieżąco, po ustaleniu przysługujących uprawnień.

Podobne prace

Do góry