Ocena brak

Scharakteryzuj typy przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011

1. przedsiębiorstwa państwowe – choć w gospodarce rynkowej dominują różne typy przedsiębiorstw prywatnych, to w niektórych dziedzinach ważną rolę spełniają przedsiębiorstwa państwowe, np. w komunikacji, łączności, energetyce, w niektórych dziedzinach przemysłu wydobywczego. Są one najczęściej organizowane w formie spółek akcyjnych, których pakiet kontrolny akcji znajduje się w ręku Skarbu Państwa. Ich działalność jest w pełni skomercjalizowana, a więc w dużej mierze upodabnia się do działalności prywatnych spółek akcyjnych, z tym, że głównym decydentem w sprawach funkcjonowania i rozwoju jest odpowiednia instytucja państwowa.

2. przedsiębiorstwa komunalne – są własnością władz lokalnych, organizowane są w dziedzinach użyteczności publicznej związanej najczęściej z gospodarką komunalną określonego miasta lub regionu.

3. przedsiębiorstwa spółdzielcze – przedsiębiorstwa prywatne, funkcjonują przede wszystkim w sferze produkcji rolnej, przemyśle rolno – spożywczym oraz handlu. Najwyższą władzą jest tu zgromadzenie członków (jeden członek ma jeden głos). Członkami spółdzielni mogą być osoby trzecie, pod warunkiem, że płacą składki na rzecz spółdzielni i aprobują jej statut. Spółdzielnia może prowadzić działalność socjalną, kulturalną, oświatową dla członków.

4. inne przedsiębiorstwa prywatne:

- pracownicze spółki kapitałowe – akcjonariat pracowniczy powstaje w wyniku sprzedaży majątku przedsiębiorstwa pracownikom w nim zatrudnionym. Samorząd pracowniczy w sposób demokratyczny (jeden członek – jeden głos) wybiera zarząd i radę pracowniczą oraz decyduje o podziale zysku.

- przedsiębiorstwa drobnotowarowe – ich działalność opiera się na wytwarzaniu niewielkiej ilości towarów,

- niepracownicze spółki kapitałowe – są to spółki kapitałowe, najczęściej akcyjne lub z o.o.

- przedsiębiorstwa z własnością indywidualną – są to przedsiębiorstwa, w których większość (lub całość) akcji (udziałów) posiada indywidualna jednostka.

Spółki : ułatwiają koncentrację kapitału; zmniejszają ryzyko działalności, bo rozkłada je na wiele podmiotów; gromadzą rozproszone oszczędności.

Podobne prace

Do góry