Ocena brak

Scharakteryzuj rodzaje badań warunkujących działanie przedsiębiorstwa

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Głównie badania muszą opierać się na źródłach danych: pierwotnych i wtórnych.

Źródła wtórne są dostępne bez konieczności prowadzenia badań, gdyż są to z reguły dane przetworzone i gotowe, znajdujące się w przedsiębiorstwie, dostosowane i opracowane dla potrzeb rynkowych. Oprócz danych znajdujących się w przedsiębiorstwie można wykorzystać bazy danych sieci komputerowych oraz z poczty elektronicznej. Źródła pierwotne to: eksperyment, obserwacje i wywiad. Przykładem eksperymentu jest test marketingowy np. sprzedajemy produkt w wybranym sklepie lub regionie i otrzymujemy zachowanie konsumentów, stosujemy go również przed masowym wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Obserwacja: polega śledzeniu zachowań ludzkich, może być bierna lub czynna. Wywiad: można realizować osobiście – bezpośrednio, telefonicznie lub drogą pocztową.

Wywiad bezpośredni – osobisty, może być indywidualny lub grupowy i polega na przeprowadzaniu na podstawie ankiety rozmowy w domu, na ulicy lub w sklepie z wybraną osobą. Wadą są wysokie koszty zatrudnienia ankieterów, przeszkolenia ich, czasochłonność oraz możliwość wpływu ankietera na wyniki wywiadu.

Zalety to: otwartość, elastyczność oraz możliwość fizycznej prezentacji produktu, reklamy oraz sposobu użytkowania. Do wywiadu bezpośredniego zaliczamy również wywiad głębinowy, polegający na badaniu ok. 30 – 60 respondentów celowo dobranych i pytaniu ich bardzo szczegółowo o przedmiot badania. Wywiadem bezpośrednim jest również wywiad zogniskowany i polega na dyskusji prowadzonej przez moderatora. Dyskusja ma charakter spontaniczny, ale ukierunkowany zgodnie z celem mediatora. Wielkość grupy: 6 – 12 osób, czas trwania: 90 – 120 minut. Wywiad ten odpowiada na pytania: dlaczego i powinien być przeprowadzany w kilku grupach. Grupa powinna składać się z osób o pożądanych cechach demograficzno – społecznych i wzorcach konsumpcji. Wywiad ten z jednej strony daje jednoznaczną ocenę przeprowadzonego wywiadu, a z drugiej strony nie można formułować uogólnień na całą zbiorowość. Należy stosować go w badaniach rozpoznawanych do wyjaśnień w dalszych badaniach.

Wywiad telefonicznyjest to szybki, prosty i ekonomiczny sposób zbierania danych. Powinien być przeprowadzany przez kilkanaście osób jednocześnie, aby w krótkim czasie zebrać dane. Przydatny jest do zadań polegających na: analizie problemów w krótkich sondażach, w mierzeniu skuteczności reklamy, itp. Wady: ograniczony czas wywiadu, brak dostępu do osób biznesu, niechęć do udzielania odpowiedzi dla sektora finansowego.

Wywiad pocztowypolega na przesyłaniu ankiety do gospodarstw domowych lub firm wybranych z bazy danych. Populacja biorąca udział w tym badaniu jest liczna, jednak należy się liczyć, z tym, że duża ilość respondentów może nie odesłać ankiety. Anonimowość zaś powoduje, że wypowiedzi są dość obiektywne. Wady: ograniczona liczba pytań, brak możliwości testowania oraz długi okres realizacji badań. Do popularnych wywiadów pocztowych należy panel tzn. badanie przeprowadzane, co pewien czas na tej samej grupie osób. Wyróżnia się panel standardowy ( klasyczny) – polega na ankietowaniu za pomocą tego samego zestawu pytań, co pewien okres oraz panel omnibus – polega na pytaniu o różne zagadnienia.

Podobne prace

Do góry