Ocena brak

Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie oraz służebność gruntową

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Użytkowanie

art. 252 K.C – rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. Na treść tego prawa składają się 2 uprawnienia:

- prawo do używania rzeczy

- prawo do pobierania pożytków

Przedmiotem użytkowania jest rzecz ruchoma bądź nieruchoma.

POWSTANIE – sposobem powstania użytkowania jest umowa właściciela rzeczy z przyszłym użytkownikiem. Ustanowienie użytkowania na nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Użytkowania nie można nabyć w drodze zasiedzenia.

WYGAŚNIĘCIE – wygasa ono z tych samych przyczyn jakie zostały przewidziane dla wszystkich ograniczonych praw rzeczowych. Szczególny wypadek wygaśnięcia – wskutek nie wykonywania użytkowania przez 10 lat

Służebność gruntowa

Może polegać:

- na korzystaniu w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej

- na ograniczeniu właściciela nieruchomości obciążonej w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań.

- Na zakazie wykonywania przez właściciela nieruchomości obciążonej określonych uprawnień względem nieruchomości władnącej, przysługujących mu na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności

NIERUCHOMOŚĆ WŁADNĄCA – to ta nieruchomość na korzyść której służebność jest ustanowiona

Służebność gruntowa, nie jest ograniczana w czasie, nie ma jednak przeszkód by strony w umowie ustanowiły ją na czas oznaczony.

RODZAJE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWYCH:

- służebność czynna – uprawniony właściciel może czynnie korzystać z nieruchomości innego właściciela

- służebność bierna - uprawniony właściciel nie czyni nic, a jego korzyść polega na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej nie wykonuje określonych uprawnień wchodzących w zakres jego prawa własności w stosunku do swojej nieruchomości.

Służebność gruntowa jest –prawem związanym z własnością nieruchomości tzn. przysługuje ona każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej i obciąża każdego właściciela nieruchomości obciążonej.

Powstanie służebności gruntowej – na podstawie:

- czynności prawnej

- orzeczenia sądowego – w przypadku drogi koniecznej służebności gruntowej i przy zniesieniu współwłasności

- orzeczenia administracyjnego – np. przy wywłaszczeniu

- w drodze zasiedzenia – po spełnieniu przesłanek:

= faktyczne korzystanie z cudzego gruntu w taki sposób jak to czyni osoba, której służebność przysługuje

= istnienie trwałego i widocznego urządzenia które wykonał właściciel nieruchomości korzystający w ten sposób, z sąsiedniej nieruchomości

= upływ czasu – 20 lat jeśli posiadacz był w dobrej wierze i 30 lat gdy był w złej wierze

Początek biegu terminu zasiedzenia rozpoczyna się w chwili gdy posiadacz służebności przystąpił do korzystania z trwałego i widocznego urządzenia.

Zmiana treści służebności to zmiana zakresu tego prawa, lub też sposobu wykonywania go. Do zmiany może dojść:

  1. na żądanie właściciela nieruchomości obciążonej

  2. w przypadku podziału nieruchomości władnącej lub obciążonej

  3. w drodze umowy przez same strony

WYGAŚNIĘCIE:

Następuje w zależności od treści lub gdy przez 10 lat jest niewykonywania. Występuje za wynagrodzeniem.

Podobne prace

Do góry