Ocena brak

Scharakteryzuj najważniejsze systemy dydaktyczne

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

SYSTEM DYDAKTYCZNY

zespół elementów obejmujących cele i treści kształcenia i wychowania, nauczycieli, uczniów i środowiska dydaktyczno-wychowawcze, jak również swoiste związki i zależności między tymi elementami. Naczelną ideą systemu dydaktycznego jest takie ukształtowanie tych elementów i związków, aby – funkcjonując jako harmonijnie działająca całość – jak najlepiej służyły osiągnięciu celów kształcenia

System dydaktyczny to całokształ t zasad organizacyjnych oraz treści, metody i środki nauczania, uczenia się tworzące spójną wewnętrznie strukturę podporządkowaną realizacji celów kształcenia. Możemy wyodrębnić systemy:tradycyjny, progresywistyczny, współczesny.

Szkoła tradycyjna-

podział treści nauczania na przedmioty, przekaz wiedzy przez nauczyciela, uczniowie są na ogół pasywni, uczniowie nie decydują o doborze treści nauczania, dominuje uczenie się pamięciowe, zachęcanie uczniów do nauki ma motywy zewnętrzne, częsta kontrola wyników nauczania, współzawodnictwo, szkoła jest jedynym terenem uczenia się tylko pracy domowe wykonywane są po za nią, słaby nacisk na samorzutną twórczość uczniów.

Szkoła progresywistyczna-

podział treści nauczania interdyscyplinarne bloki, samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów, nauczyciel pełni przeważnie rolę obserwatora pracy dzieci i młodzieży, uczniowie są aktywni, uczniowie mają pewien wpływ na dobór treści nauczania, dominuje uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów, niezbyt częsta kontrola wyników nauczania, współpraca, szkoła jest głównym ale nie jedynym miejscem uczenia się.

Współczesny system dydaktyczny

jest złożoną kompleksową i dynamiczną całością obejmującą w powiązaniu strukturalnym, funkcjonalnym, hierarchicznym osoby(nauczycieli, uczniów)a także procesy nauczania i uczenia się , oraz wychowania). Owe kompleksowe działania regulują pewne dyrektywy określane mianem zasad nauczania.

SYSTEM DYDAKTYCZNY (NAUCZYCIELSKI)

jest to celowy układ sytuacji dydaktycznych realizowany i zaplanowany przez danego nauczyciela.

AUTORYTARNY

 • Uczniowie muszą się podporządkować całkowicie nauczycielowi,

 • Treść nauczania starannie dobrana i jednakowa dla wszystkich,

 • Organizacja nauczania usztywniona (nauczyciel pracuje według opracowanego schematu – przypomina schemat Herbarta)

 • Uczeń traktowany przedmiotowo,

 • Nauczyciel dąży do zrównania wszystkich uczniów, traktuje uczniów przedmiotowo,

 • Ten system nie rozwija umiejętności, zdolności,

 • W takim systemie cele kształcenia są formułowane odgórnie jako wyraz potrzeb państwa i jego władzy.

HUMANISTYCZNY

 • Zaspokojenie potrzeb poznawczych uczniów,

 • Stworzenie warunków do uczenia się według własnych zainteresowań i uzdolnień,

 • Nauczyciel dostosowuje treści nauczania

i metody dla rozwoju ua i metody dla rozwoju ucznia,

 • W tym systemie uczeń jest podmiotem – uczeń ze swymi indywidualnymi zainteresowaniami i potrzebami.

TECHNOLOGICZNY

 • Za punkt wyjścia przyjmuje treści nauczania które uczeń powinien opanować

 • Nacisk na skuteczność,

 • Staranna organizacja procesu dydaktycznego,

 • Środki dydaktyczne (materiały) które ułatwiają przyswajanie wiedzy,

 • Nastawiony jest na skuteczność opanowania wybranych treści kształcenia.

Podobne prace

Do góry