Ocena brak

Scharakteryzuj materialne i formalne gwarancje praw człowieka

Autor /Witalis Dodano /26.04.2012

 

  • gwarancje materialne (to środki materialne, instytucje i urządzenia potrzebne do realizacji wolności i praw obywatelskich. Gwarancje materialne łączone są z reguły z prawami socjalnymi, ekonomicznymi i kulturalnymi i tylko dla nich mają znaczenie. W istocie są to zasady polityki państwa i nie dają jednostce rzeczywistych, indywidualnych środków ochrony praw. Skuteczność gwarancji materialnych uzależniona jest od decyzji państwa, a jednostka w ich stosowaniu nie bierze udziału.)

Zasady prawa materialnego i procesowego:

~zasada domniemania niewinności

~zasada kontradyktoryjności

~zasada prawdy obiektywnej

~jawność postępowania

~kontrola instancyjna

~zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego

~'nie ma przestępstwa bez ustawy, nie ma winy bez ustawy'

  • gwarancje formalne (maja podstawowe znaczenie dla ochrony praw człowieka. Przez nie prawa te zyskują rzeczywisty wymiar, bowiem pozwalają jednostce na samodzielne dochodzenie praw i wolności. Czyli jednostka powinna mieć prawo do ochrony prawnej, rozumiane jako prawo, aby jakiekolwiek sprawy bądź spory jej dotyczące były rozpoznane i rozstrzygnięte ostatecznie przed organami sprawiedliwości.)

~prawo każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez bezstronny, niezawisły sąd;

~prawo do indywidualnej skargi konstytucyjnej

~prawo do fachowej obrony i reprezentacji

Podobne prace

Do góry