Ocena brak

Scharakteryzuj którąś z orientacji teoretyczno metodologicznych w Socjologii K.F.

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

Orientacja systemowo – funkcjonalna: ujmuje społeczeństwo jako system, tj. wyodrębnioną ze społecznego otoczenia całość względnie autonomicznych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Kultura fizyczna rozpatrywana z tej perspektywy jest ujmowana zazwyczaj jako subsystem kultury globalnej, na który składają się: ideologie, wartości wzory, normy, instytucje i zachowania regulujące aktywność ruchową człowieka.

Orientacja etnometodologiczna – z tej perspektywy poznawczej kultura fizyczna jako zróżnicowana całość rozwija się na gruncie tradycji oraz współczesnych doświadczeń etnicznych i narodowych. Jest ona zatem pojmowana i odczuwana wielorako oraz posiada odrębne znaczenie i funkcje w zależności od „korzeni”, z jakich wyrasta. Przyczynia się do budowania poczucia tożsamości i autonomii.

Symboliczny interakcjonizm – traktuje społeczeństwo jako zbiorowość złożoną z aktywnych jednostek, refleksyjnie i twórczo odnoszących się do środowiska społecznego, w którym działają.

Teoria konfliktu – taktująca społeczeństwo w kategoriach antynomii, która wynika ze sprzecznych interesów, celów i dążeń poszczególnych jednostek i grup społecznych.

Orientacja dialektyczna – zakłada, że rzeczywistość społeczna pozostaje całością wzajemnie powiązanych elementów. Społeczeństwo pozostające strumieniem zdarzeń winno być rozpatrywane w kategoriach dynamicznych i historycznych. Skuteczność działań jednostek zależy przede wszystkim od warunków strukturalnych o charakterze obiektywnym.

Orientacja pozytywistyczna – zmierza do uzasadnienia możliwości budowania socjologii na wzór nauk przyrodniczych. Społeczeństwo kształtuje się tu jako wyraz ewolucji gatunku homo, które należy rozpatrywać w związku ze środowiskiem przyrodniczym.

Podobne prace

Do góry