Ocena brak

Scharakteryzuj główne źródła pozyskiwania danych w badaniach marketingowych

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Źródła wtórne: mogą się znajdować w przedsiębiorstwie lub poza nim. Cechą tych źródeł jest to, że są dostępne bez konieczności prowadzenia badań. Z reguły dane te są przetworzone i gotowe do wykorzystania pod warunkiem znajomości stopnia ich użyteczności. Występujące ograniczenia w możliwościach wykorzystania wtórnych źródeł powodują, że zmuszani jesteśmy korzystać w wielu przypadkach ze źródeł pierwotnych.

Źródła pierwotne: wyróżnia się trzy metody zdobywania danych pierwotnych: eksperyment, obserwacje, wywiad.

Dane za pomocą eksperymentu są zdobywane poprzez mierzenie zmian w zachowaniu konsumentów, jako rezultatu celowego działania.

Obserwacja, jako metoda zbierania pierwotnych danych polega na śledzeniu zachowań ludzkich, przy czym można być obserwatorem czynnym lub biernym.

Wywiad – może być realizowany trzema sposobami:

1)bezpośrednio – osobiście: polega na przeprowadzeniu na podstawie ustalonego kwestionariusza, formularza czy ankiety rozmowy w domu, w sklepie, na ulicy lub w innym miejscu z wybraną osobą według ustalonych zasad. Koszt tego typu badań jest dość wysoki, ze względu na konieczność zatrudnienia i przeszkolenia ankieterów. Wadą tego badania jest czasochłonność oraz możliwość wpływania na wyniki wywiadu przez prowadzącego wywiad. Zaletą jest elastyczność, otwartość i możliwość fizycznej prezentacji np. produktu, reklamy czy sposobu użytkowania.

2)droga pocztową: polega na przesłaniu do uprzednio wybranych osób, gospodarstw domowych, firm przygotowaną ankietę zawierającą różne pytania umożliwiające identyfikację problemu, który pragniemy rozwiązać. Dobrze zaplanowana i wysoka jakość ankiety powoduje, że zwrotność ankiety wzrasta z 5 – 10% do 30 – 40%.Uzyskane dane łatwo się koduje i przetwarza, uzyskując wyniki w dowolnych przekrojach i zestawieniach.

3)drogą telefoniczną: bardzo prosty, szybki i ekonomiczny sposób zbierania danych. Sprawia on jednak kłopoty w realizacji. Wadą tego wywiadu jest: niechęć do udzielania odpowiedzi przez telefon obcej osobie, ograniczony czas prowadzenia wywiadu.

Każdy z tych sposobów ma istotne dla wyników i przebiegu badań wady i zalety.

Podobne prace

Do góry