Ocena brak

Scenariusz lekcji historii III klasa LO- Wiosna Ludów w Europie

Autor /fghi700 Dodano /01.11.2006

Scenariusz lekcji historii w klasie III LO


Temat: Europa w okresie Wiosny Ludów

Główne zagadnienia:
Uczeń poznaje przebieg wydarzeń Wiosny Ludów we Francji, Niemczech, państwach włoskich, monarchii Habsburgów.

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń powinien umieć :
 pracować w grupie
 przekazywać innym zdobytą wiedzę
 selekcjonować informacje
 omówić przebieg Wiosny Ludów w Niemczech
 omówić przebieg Wiosny Ludów we Włoszech
 omówić przebieg Wiosny Ludów we Francji
 omówić przebieg Wiosny Ludów w monarchii Habsburgów

Uwagi na temat realizacji lekcji:
Lekcja przewidziana jest na dwie godziny lekcyjne. Na poprzedniej lekcji omówione zostały geneza Wiosny Ludów i jej główne nurty.
Lekcja przeprowadzona jest metodą JIGSAW (z ang. układanka). Jest ona przykładem uczenia się we współpracy. Wykorzystuje się ją wtedy, gdy uczniowie mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić na spójne fragmenty. Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma opanować całość wiedzy. Metoda JIGSAW kształtuje u uczniów postawy aktywnego zaangażowania w pracę grupy oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i pozostałych jej członków. Ta metoda - w odróżnieniu od innych technik pracy grupowej - daje szansę każdemu uczniowi, a nie tylko nielicznym wybrańcom (liderowi, sprawozdawcy, sekretarzowi). Podczas pracy wszyscy uczniowie podnoszą poziom swoich umiejętności - zarówno ci najlepsi, przeciętni, jak i najsłabsi. Tym ostatnim grupa zapewnia poczucie bezpieczeństwa - chętniej wypowiadają się w kilkuosobowym zespole niż na forum klasy, łatwiej zdobywają się na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Lepsi uczniowie mogą się doskonalić, wyjaśniając kolegom trudniejsze kwestie. Wszyscy rozwijają się - zgodnie z zasadą, że najlepszą metodą uczenia się jest uczenie innych.

Środki dydaktyczne:

 podręcznik A. Radziwiłł, A. Roszkowski - Historia 1789 -1870
 test końcowy

Przebieg lekcji:
 Nauczycie zaznajamia uczniów z tematem lekcji i sposobem jej przeprowadzenia.
 Zapowiada uczniom, że podsumowaniem lekcji będzie krótki test. Zostanie on oceniony, najlepsi otrzymają oceny do dziennika.
 Klasa zostaje podzielona na pięć 5-6 - osobowych grup. Każda z grupa otrzymuje do przygotowania inny fragment tekstu (wiosna Ludów we Francji, Włoszech, Niemczech i.t.d) Uczniowie samodzielnie czytają wyznaczony fragment. Następnie w grupach omawiają przebieg Wiosny Ludów w wyznaczonych państwach. Wspólnie ustalają, jakie rzeczy uznają za najważniejsze, robią notatki na podstawie których będą przekazywać zdobyta wiedzę kolegom w nowych grupach. Porządkują swoją wiedzę, wyjaśniają wątpliwości i zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej nauczyć pozostałych uczniów danej partii materiału. (ok. 35 min.)
 Uczniowie zostają ponownie podzieleni na grupy, tak aby w każdej był co najmniej jeden przedstawiciel „pierwotnej” grupy. Teraz uczą się nawzajem, pamiętając, że każdy członek grupy powinien opanować całość materiału.(ok. 35 min.)
 Następuje sprawdzenie efektów pracy klasy za pomocą krótkiego testu.
 Podsumowanie pracy na lekcji.


Załącznik:

Zaznacz właściwą odpowiedź:
1. Akcja bankietów rozpoczęła wiosnę Ludów w:
a) Francji
b) Austrii
c) Włoszech
2. Komisja Luksemburska zajmowała się:
a) kulturą
b) sprawami robotników
c) oświatą

Połącz w pary:
3. A. Austria a. Ludwik Napoleon Bonaparte
B. Włochy b. Mazzini
C. Francja c. Lajos Kossuth
D. Piemont d. Karol Albert
e. Ferdynand Burbon

Uzupełnij zdania:
4. Konstytucja oktrojowana to konstytucja .....................................................
5. Próbą realizacji idei panslawizmu był zjazd słowiański w .................................
6. Parlament frankfurcki zebrał się w celu realizacji idei ..................................................
7. Cesarzem Austrii od 1948 roku był ..............................................................


Podobne prace

Do góry