Ocena brak

SANKCJE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Praktycznie w prawie międzynarodowym nie istnieje zagadnienie sankcji, przymusu. Nie istnieje bowiem centralny silny organ wykonawczy, któremu przysługiwałaby wyłączność stosowania przymusu i nie ma organu sądowego, który posiadałby monopol ustalania w sposób wiążący, co jest prawem oraz kto i kiedy prawo takie naruszył. Specyfika współczesnego prawa międzynarodowego wyklucza istnienie nadrzędnego nad państwami organu przymusu, który byłby w stanie w razie potrzeby, siłą przeprowadzić wolę społeczności międzynarodowej i zmusić państwa do powstrzymania się od swawoli.

Przymus w prawie międzynarodowym jest realizowany przez same państwa, które czynią to bądź indywidualnie, bądź kolektywnie. Przymus ten w sposób stosowany, uzależniony od subiektywnych poglądów samych państw zainteresowanych, jest siłą rzeczy mniej skuteczny aniżeli w prawie wewnętrznym, niemniej jednak przymus ten istnieje, choć występuje przeważnie w specyficznej postaci samopomocy. Stąd też prawo międzynarodowe jest niewątpliwie mniej skuteczne od prawa wewnętrznego.

Poszczególne państwa zainteresowane utrwaleniem autorytetu prawa międzynarodowego wprowadzają nieraz do swego ustawodawstwa krajowego specjalne normy, przewidujące sankcje za naruszenie niektórych norm prawa międzynarodowego lub za czyny godzące w stosunki pokojowe danego państwa z innymi.

Stosowanie przymusu w celu wyegzekwowania realizacji norm prawa międzynarodowego należy w zasadzie do samych państw, które czynią to przeważnie indywidualnie, nieraz zaś kolektywnie. Choć normy prawne zawdzięczają swoje powstanie kolektywnej woli państw, które normy te następnie stosują i ich realizację kontrolują, to wykonanie ich nie podlega przymusowej akcji kolektywnej, gdyż społeczności międzynarodowej nie przysługuje w obecnym etapie jej rozwoju monopol stosowania przemocy.

Z drugiej strony można zaobserwować rozwijający się proces ograniczania możliwości stosowania – w sferze stosunków międzynarodowych – przymusu przez państwa (wyrzekanie się wojny, groźby użycia siły). Przymus może stosować jedynie RB, ale tylko w celu utrzymania międzynarodowego pokoju bezpieczeństwa.W tym przypadku wyróżniamy:

  • sankcje niewojskowe (zerwanie stosunków dyplomatycznych, gospodarczych oraz komunikacji)

  • sankcje wojskowe (zbiorowa akcja wojskowa sił zbrojnych członków ONZ)

Podobne prace

Do góry