Ocena brak

Samorządowe Kolegia Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Jest org. wyższego stopnia nad org. gminy, ale tylko w zakresie załatwiania przez te org. indywidualnych spraw z zakresu adm. państw., innych niż zadania zlecone. Organami kolegium są:

- Zgromadzenie Ogólne Kolegium

- składy orzekające

- przewodniczący kolegium

Rozpatrują:

- odwołania od decyzji

- zażalenia na postanowienia

- zażalenie wznowienia postęp. lub stwierdzenie nieważności decyzji

- skargi i wnioski wg. kpa.

Członkostwa w kolegium nie można łączyć w tym samym województwie z mandatem radnego lub funkcją członka org. wykonawczego sam. teryt., zatrudnieniem w urzędzie gminy, członkostwem w kolegium RIO. Członkowie kolegium korzystają z ochrony prawnej dot. funkcjonariuszy publ. Orzeczenia kolegium zapadają w formie decyzji lub postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Kolegium orzeka w składzie 3-osobowym większością głosów.

Podobne prace

Do góry