Ocena brak

Samorządowe kolegia odwoławcze oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin i powiatów

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Samorządowe kolegia odwoławcze

Ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Kolegium odwoławcze jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a Do czasu utworzenia sądów administracyjnych pierwszej instancji obszar właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych określa rozporządzenie Prezesa RM z 17 lutego 1999 r. w ten sposób , że zachowano istniejące od 1994 r. kolegia w liczbie 49, a ich właściwość miejscowa obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu utworzone na obszarze 49 województw istniejących do 31 grudnia 1998 r. W sprawach należących do zadań organów samorządowych województwa właściwe jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządowych.

Organami kolegium są zgromadzenie ogólne kolegium i prezes kolegium. W skład kolegium wchodzą prezes , wiceprezes i pozostali członkowie, których liczbę określa zgromadzenie ogólne na wniosek prezesa. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub poza etatowy.

Prezesa kolegium powołuje Prezes RM , na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania.

Etatowym członkiem kolegium może być tylko obywatel polski, korzystający z pełni praw publicznych, który ukończył magisterskie studia prawnicze lub administracyjne oraz ma doświadczenie zawodowe i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy. Członka kolegium powołuje Prezes RM , na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego.

Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Orzeczenia zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu nie jawnym i wydawane są w formie decyzji lub postanowienia.

Właściwość kolegiów ogranicza się wyłącznie do spraw indywidualnych z zakresu administracji samorządu terytorialnego. Spełniają w tym zakresie funkcję orzeczniczą. Kolegia są organami administracji o charakterze quasi - sądowym, biorąc pod uwagę wymogi stawiane członkom kolegiów oraz związanie składów orzekających przy orzekaniu wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Podobne prace

Do góry