Ocena brak

Samorządowe kolegia odwoławcze

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Samorządowe kolegium odwoławcze jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a i ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W szczególności kolegium jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji.

W przyszłości obszar właściwości miejscowej kolegium odpowiadać będzie obszarowi właściwości sądu administracyjnego pierwszej instancji. Do czasu utworzenia sądów administracyjnych pierwszej instancji obszar właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych określa rozporządzenie Prezesa RM z 17 lutego 1999r. w ten sposób, że zachowano istniejące od 1994r. kolegia w liczbie 49, a ich właściwość miejscowa obejmuje powiaty i miasta na prawach powiatu utworzone na obszarze 49 województw istniejących do 31 grudnia 1998r.

W sprawach należących do zadań organów samorządowych województwa właściwe jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządowych. Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Organami kolegium są zgromadzenia ogólne kolegium i prezesa kolegium. W skład kolegium wchodzą prezes, wiceprezes i pozostali członkowie. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Członka kolegium powołuje Prezes RM, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium. Członkostwa w kolegium nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie oraz urzędzie marszałkowskim. Kolegium orzeka w składzie 3 osobowym, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium. Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym i są w formie decyzji albo postanowienia.

Orzeczenia kolegium zapadają większością głosów; Wykonując swoje zadania kolegium stosuje przepisy postępowania administracyjnego oraz ordynacji podatkowej uwzględniając przepisy ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych. Kolegium w pełnym składzie może wystąpić do NSA z pytaniem prawnym, od odpowiedzi na które zależy rozstrzygnięcie sprawy. Uchwała NSA zapada w składzie 5 sędziów i wiąże w danej sprawie. Właściwości kolegiów ograniczają się wyłącznie do spraw indywidualnych z zakresu administracji samorządu terytorialnego; spełniają w tym zakresie funkcje orzeczniczą.

Podobne prace

Do góry