Ocena brak

Samorząd terytorialny (związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t.)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

W celu realizacji zadań publicznych wspólnoty samorządowej wykraczających poza daną jednostkę samorządu terytorialnego samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. To współdziałanie może odbywać się w formach prawa publicznego (współdziałanie może być realizowane przez tworzenie związków i porozumień komunalnych, jak i stowarzyszeń na podstawie prawa o stowarzyszeniach), jak i prywatnego.

Ustawa o samorządzie gminnym zawiera przepisy o związkach i porozumieniach międzygminnych oraz o stowarzyszeniach gmin; również ustawa o samorządzie powiatowym reguluje zagadnienie związków, stowarzyszeń i porozumień powiatów. Ustawa o samorządzie województwa w art.18 pkt.18 stanowi, że do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywanie, a także przystępowanie do nich i występowanie z nich. Ustawa nie zawiera regulacji dotyczącej tworzenia, organizacji i zasad funkcjonowania stowarzyszeń.

Podobne prace

Do góry