Ocena brak

Samorząd terytorialny we Włoszech

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Obecnie we Włoszech funkcjonują trzy szczeble samorządu terytorialnego. Jest to dwadzieścia regionów (NUTS II), dziewięćdziesiąt pięć prowincji (NUTS III) oraz osiem tysięcy sto gmin. Gmina jako korporacja samorządowa posiada własny teren i wykonuje na nim uprawnienia wynikające z przyznanej jej osobowości prawa prywatnego i publicznego. W terminologii samorządowej występuje rozróżnienie na gminy (commune) i miasta (citta), mające swe podłoże w tradycji historycznej, bowiem nie zawsze można uzasadnić je rodzajem wykonywanych zadań.

Jednak we wszystkich gminach występują trzy organy:

rada gminna,

komisja gminna,

syndyk.

Rada gminna

Jest organem uchwałodawczym, wybierana jest na kadencje pięcioletnią. Liczba członków zależy od wielkości gminy i waha się od 15 radnych w gminach najmniejszych do 80 radnych w gminach liczących ponad 500 000 mieszkańców. Radni sprawują swą funkcję honorową. Zakres zadań rady dotyczy wszystkich istotnych spraw gminy, w tym budżetu, planowania przestrzennego oraz polityki personalnej.

Komisja gminna

Składa się z syndyka oraz asesorów gminnych. Jest ona organem kolegialnym powołanym do wykonywania uchwał rady oraz zarządzania administracją gminy. Członkowie komisji gminnej wybierani są przez radę z jej składu. Członkowie komisji nie mogą być urzędnikami gminnymi, sędziami i kierownikami banków komunalnych, a także nie mogą być spokrewnieni do drugiego stopnia z innymi członkami komisji. Kadencja komisji gminnej jest równa kadencji rady. Podstawowym zadaniem komisji jest przygotowywanie i przedkładanie radzie projektów uchwał oraz kierowanie administracją gminy.

Liczba członków komisji zależy od wielkości gminy :

poniżej 3000 mieszkańców – 2 asesorów i 2 zastępców

powyżej 3000 mieszkańców - 4 asesorów i 2 zastępców

powyżej 30.000 mieszkańców lub gdy to dotyczy stolicy prowincji - 6 asesorów i 2 zastępców

powyżej 100.000 mieszkańców -10 asesorów i

2 zastępców

Powyżej 250.000 mieszkańców – 12 asesorów i

2 zastępców

Syndyk

Dzieli zadania pomiędzy poszczególnych asesorów według kryterium resortowego. Posiedzenia komisji gminnej są, w przeciwieństwie do sesji rady, niejawne. Obradom przewodniczy syndyk. Sposób podejmowania uchwał nie jest ściśle określony prawem, mogą one być podejmowane również w formie obiegowej lub przez telefon. Dla podjęcia uchwały przez komisję gminną wymagana jest większość ponad 50% stałego składu komisji.

Najważniejsze zadania syndyka ;

reprezentowanie i zastępowanie rady w okresach między jej sesjami,

zawieranie umów w imieniu gminy,

decydowanie o cenach w komunikacji publicznej,

realizacja budżetu gminy,

wydawanie zarządzeń porządkowych w sytuacjach nadzwyczajnych, Sekretarz gminy .

Jest organem pomocniczym w stosunku do komisji gminnej oraz syndyka. Jego rola sprowadza się do doradzania zwłaszcza w kwestiach prawnych organom gminy. Ma obowiązek uczestniczenia w obradach komisji gminnych

Podobne prace

Do góry