Ocena brak

Samorząd terytorialny w ujęciu prawnym i ekonomicznym

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

  • Ujęcie prawne samorządu – jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługuje im prawo własności i prawo majątkowe, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej.

  • Ujęcie ekonomiczne samorządu – jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do ich zadań, natomiast zmiany w zakresie zadań i kompetencji następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych, przy czym dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z dochodów własnych oraz subwencji i dotacji. W zakresie ustalonym ustawą jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych

  1. Dobra i usługi publiczne

  2. Zadania publiczne

  3. Organizacja

  4. Zasoby

  5. Źródła zasobów

UCZESTNICY PROCESU ŚWIADCZENIA USŁUGI

PUBLICZNYCH

KONSUMENT - pojedynczy człowiek, gospodarstwo domowe, wszyscy ludzie zamieszkujący dany obszar, grupa ludzi o pewnych cechach np. ludzie ubodzy, uczniowie, eksporterzy, rolnicy itp. Konsument ostatecznie otrzymuje lub korzysta z dobra lub usługi.

WYTWÓRCA - podmiot, który faktycznie i bezpośrednio wykonuje pracę podstawową i dostarcza usługę konsumentowi. Producentem może być organ rządu, przedsiębiorstwo państwowe, organ samorządu lokalnego lub podległa mu instytucja, specjalny urząd, dobrowolne stowarzyszenie mieszkańców, prywatna firma, organizacja działająca nie dla zysku oraz - w niektórych przypadkach sam konsument.

INICJATOR USŁUGI (dostawca usługi) - kojarzy wytwórcę z konsumentem lub odwrotnie, wybiera wytwórcę, który ma świadczyć usługę konsumentowi. Często, chociaż nie zawsze inicjatorem jest organ władzy (rząd, gmina), może nim być dobrowolne stowarzyszenie lub sam klient. W przypadku dóbr zespołowych inicjatora można utożsamiać z zespołowym podmiotem decyzyjnym, który jednocześnie zgłasza popyt na tego rodzaju dobra

Podobne prace

Do góry