Ocena brak

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Wyróżniamy trzy zasadnicze podziały gmin ze względu na różne kryteria:

I. Kryterium rozdziału zadań wg H. J. Wolff’a

1. Typ monistyczny wszystkie kompetencje główne przysługują jednemu gminnemu organowi przedstawicielskiemu.

2. Typ dualistyczny kompetencje dzielone są między 2 organy: przedstawicielski i wykonawczy.

3. Typ trójpodziału zadań między organ przedstawicielski, zwierzchnika gminy i członków zarządu gminy działających w imieniu zwierzchnika gminy.

II Kryterium wielkości wg W. Thieme:

1. Małe gminy wiejskie (do 5000 mieszkańców).

2. Duże gminy (8000 – 10000).

3. Średnie miasto.

4. Duże miasta

III. Kryterium ustrojowe:

1. Ustrój północnoniemiecki (angielski, lub „dyrektorski”)

Obowiązuje w Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej – Westfalii.

Jest to model z podwójnymi organami naczelnymi gminy.

Dominującą pozycję stanowi rada, której przewodniczy wybrany przez nią burmistrz.

Mieszkańcy gmin wybierają skład osobowy rady, która ze swego grona wybiera burmistrza(na 5 lat) kierującego jej pracą oraz wybiera dyrektora gminy( na 8 lub 12 lat), kierującego administracją gminy.

2. Ustrój południowoniemiecki (bawarski)

Obowiązuje w Badenii – Wirtembergii, Bawarii, Saksonii.

Obszar decyzyjny dzieli się tu na dwa organy: rada gminna i burmistrza

Obywatele w wyborach samorządowych wybierają skład osobowy rady oraz burmistrza.

Rada jest organem uchwałodawczym i wykonawczym.

Burmistrz skupia wszystkie ważne pozycje w gminie i jest politycznym reprezentantem mieszkańców gminy.

Jest pełnoprawnym członkiem rady, której przewodniczy i posiada prawo głosu.

Rada wybiera ze swojego grona zastępców burmistrza i decernentów.

3. Ustrój magistracki

Obowiązuje w Berlinie, Bremie, Hamburgu, miastach Hesji, miastach Szlezwiku – Holsztynu.

Istotę modelu stanowi układ wzajemnego oddziaływania podmiotów samorządu terytorialnego.

Uprawnienie władcze przysługuje radzie gminnej i magistratowi.

Każdy z tych organów posiada przy tym odzielny zakres kompetencji

Radzie przewodniczy zwierzchnik miasta lub prezydent miasta.

Magistrat jest kolegialnym organem administracyjnym; wybiera go rada; składa się z działających honorowo urzędników, którym przewodniczy burmistrz.

4. Ustrój burmistrzowski( reński, francuski)

Obowiązuje w małych gminach Hesji, Nadrenii – Palatynacie, Saarze, we wsiach Szlezwiku – Holsztynu.

Występuje tu obok rady, stanowiącej organ przedstawicielski, burmistrza, który jest monokratycznym organem kierującym administracją.

Mieszkańcy gminy wybierają radę, która z kolei wybiera na 10 lat burmistrza lub na 6 do 12 zależnie od postanowień statutu gminy i burmistrzów dodatkowych.

5. Ustrój samorządowy w krajach byłej NRD

Oparty na modelach poprzednich.

Występuje tu burmistrz jako organ rozstrzygający.

Przedstawicielstwo gminy wybiera ze swego składu przewodniczącego.

Burmistrz kieruje administracją gminą i jest przewodniczącym komisji głównej.

Jej zadaniem jest przede wszystkim koordynowanie pracy wszystkich komisji gminnych.

Zadaniem burmistrza jest przygotowanie i wykonywanie uchwał przedstawicielstwa gminy.

Obok burmistrza wybierani są urzędnicy przyboczni, z których pierwszy jest zastępca burmistrza a pozostali kierują działaniami administracyjnymi na zasadzie decernatu.

Podobne prace

Do góry