Ocena brak

Samorząd terytorialny w Niemczech

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin.

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (z dnia 23 maja 1949 roku) ogólnie reguluje problematykę samorządu terytorialnego, aby zrozumieć strukturę samorządu terytorialnego z Niemczach, należy przedstawić ogólną strukturę państwa. Składa się ono z czterech szczebli:

federacje

kraje federacyjne

powiaty i miasta wyłączone z powiatów

gminy i mniejsze związki gmin- miejscowe jednostki administracyjne

Istotną cechą dotycząca ustroju administracyjnego RFN jest wielość i różnorodność źródeł prawa ustrojowego. Podstawowe, a zarazem ogólne znaczenie posiada Ustawa Zasadnicza Niemiec której art. 27 stanowi:

1. (…) W krajach, powiatach i gminach naród musi mieć przedstawicielstwo, które pochodzi z powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych wyborów.

2. Gminom musi być zagwarantowane prawo do regulowania na własną odpowiedzialność wszelkich spraw miejscowej społeczności w ramach zakreślonych przez ustawy.”

Zatem z powodu ogólnego potraktowania spraw administracyjnych, całość zagadnień samorządowych regulują ustawy krajowe.

Jednostki samorządu terytorialnego w Niemczech, oparte są na europejskiej tradycji. Wyodrębnionym społecznościom lokalnym powierzono zasadniczą część spraw publicznych, którymi zarządzają samodzielnie w interesie swoich członków. Istnienie i funkcjonowanie samorządu lokalnego zagwarantowane jest w najwyższym krajowym akcie prawnym, czyli Konstytucji.

Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne, czego wyrazem jest nadanie im osobowości prawnej, przyznanie samodzielności wykonywania zadań określonych ustawowo, samodzielności finansowej oraz możliwości kształtowania ustroju wewnętrznego w granicach prawem przewidzianych.

W państwie niemieckim istnieją dwa szczeble samorządu lokalnego: gmina i powiat. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone dla innych podmiotów. Powiaty działają na zasadzie pomocniczości i wykonują zadania ponadgminne, a zatem te zadania lokalne, które przekraczają możliwości pojedynczych gmin. Jednostki samorządu lokalnego w Niemczech wykonują zadania własne jak i zadania zlecone.

Podobne prace

Do góry