Ocena brak

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

Najbardziej rozwinięty był Samorząd Terytorialny na terenach zaboru pruskiego Na pozostałym terytorium państwa polskiego mimo faktu uchwalenia ustaw przez Sejm w 1920 o samorządzie wojewódzkim nigdzie Samorządu terytorialnego wojewódzkiego nie wprowadzono- nie istniał.

2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw. Rzeczypospolitej Samorządowej czyli państwa opartego na bardzo szerokim Samorządzie Terytorialnym i Zawodowym nie zostały zrealizowane, a  Konstytucja Kwietniowa w ogóle odchodziła od idei samorządu terytorialnego. Stwierdzając, że Samorząd terytorialny pełni funkcje pomocnicze wobec Administracji Rządowej.

3. Problemy samorządowe w byłym Królestwie Polskim i na kresach wschodnich, gdzie w zasadzie Samorządu terytorialnego  poza gminami wiejskimi nie było. W zaborze pruskim i austriackim w zasadzie jedna wioska tworzyła gminę, a w byłym Królestwie Polskim i na Kresach Wschodnich gminy były tworzone na bazie kilku, a nawet kilkunastu wsi.

Samorząd Gmin Miejskich.  – wprowadzono go dekretem z 1918 roku. Dzięki tym dekretom Samorząd Miejski był najbardziej rozwinięty dlatego, że Rady Miejskie, które stanowiły organy uchwalające były wybierane na trzy lata w pięcioprzymiotnikowych wyborach. Najmniej demokratyczny Samorząd był w miastach byłej Galicji. Tam nadal wybory były w 4 kuriach. Na ziemiach zaboru Pruskiego – tam również obowiązywały cenzusy majątkowe przy wyborach do rad Miejskich na wzór Królestwa Polskiego.  

Samorząd Powiatowy: został on uregulowany dekretami Naczelnika z 1918 r. i 1919 r. Na terenach Królestwa Polskiego i Kresach Wschodnich gdzie istniał na podstawie przepisów zaborczych. Jedynym terenem,  gdzie nie istniał Samorząd Powiatowy były tereny Śląska Cieszyńskiego .

Samorząd Wojewódzki

1. Na terenach byłego  zaboru pruskiego utrzymał się on tak jak było to w zaborze  Pruskim

2. W Galicji nie wprowadzono żadnych organów samorządu wojewódzkiego

3. Królestwie Polskim namiastkę samorządu tworzyły tzw. Rady Wojewódzkie,

Podobne prace

Do góry