Ocena brak

Samorząd terytorialny w Hiszpanii

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Hiszpania dzieli się na 17 wspólnot autonomicznych (Comunidades Autónomas), które cieszą się dużą autonomią (głównie w kwestiach szkolnictwa, podatków, itd.), oraz dwa miasta autonomiczne (Ciudad Autónoma).

Integralną część Hiszpanii stanowią tzw. hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej. Wspólnoty autonomiczne Hiszpanii dzielą się na 50 prowincji.

Tradycje sięgają początków XIXw. 1978r. to rok wejścia w życie nowej konstytucji Hiszpanii. W tej konstytucji znalazły się uregulowania prawne dot. samorządu jako formy decentralizacji administracji publicznej.

Podstawę prawną stanowi: konstytucja oraz ustawa z 2-04-1985r. o podstawach administracji lokalnej. Zgodnie z tymi aktami kraj Hiszpania podzielony jest na regiony, prowincje i gminy.

Regiony: wspólnoty autonomiczne, jest ich 17 np. Archipelag Wysp Nanaryjskich, Andaluzja itd.

Prowincje: jest ich 50, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Balearskie – nie dzielą się na prowincje są tam rady wysp.

Prowincje dzielą się na gminy. Prowincje czyli wspólnoty autonomiczne działają na podstawie prawa stanowionego na szczeblu regionu. Sama dzielnica nie musi być oparta na przepisach ogólnopaństwowych (na szczeblu centralnym).

Organy wspólnot autonomicznych tworzą prawo niezależnie od prawa centralnego. Prawo państwowe pełni funkcję uzupełniającą.

Podstawową jednostką jest GMINA.

W każdej gminie wybierany jest organ stanowiący i wykonawczy. Organem stanowiącym jest RADA pochodząca z bezpośrednich, powszechnych, równych i tajnych wyborów. Kadencja wynosi 4 lata. Liczba radnych uzależniona jest od liczebności mieszkańców gminy 5-25 radnych

Czynne i bierne prawo wyborcze do RG: przysługuje mieszkańcom gminy, którzy mają obywatelstwo hiszpańskie. Musi to być osoba pełnoletnia (18 lat).

Radni pełnią funkcje albo honorowo albo zawodowo. Radni pełniący funkcje honorowo otrzymują diety. Radni zawodowi są zatrudniani, otrzymują wynagrodzenie jako pracownicy.

Organem wykonawczym jest BURMISTRZ

Burmistrz, co do zasady jest wybierany przez Radę na okres kadencji rady czyli na 4 lata. Burmistrz przewodniczy radzie. Rada może burmistrza odwołać.

W gminach b. małych i b. dużych jest inna sytuacja.

W gminach, które liczą mniej niż 100 mieszkańców i w gminach, które liczą więcej niż 5000 mieszkańców istnieją odstępstwa. W tych małych funkcję organu stanowiącego pełni ogół mieszkańców uprawnionych do głosowania, przyjmują oni nazwę Otwartej Rady. Organem wykonawczym w takiej gminie jest burmistrz, który pochodzi w wyborów powszechnych i bezpośrednich.

W gminach dużych pow. 5000 mieszkańców oprócz rady i burmistrza powoływana jest obowiązkowo Komisja Zarządzająca. KZ jest uznawana za organ pomocniczy burmistrza. Składa się z burmistrza i określonej liczby radnych wybranych przez burmistrza. KZ mogą być zlecane zadania przez Radę.

Powoływani są też obligatoryjnie urzędnicy przyboczni, którzy pełnią funkcję z-ców burmistrza.

Mogą być powoływane inne organy:

komisje doradcze: pomagają radzie w wykonywaniu zadań. Stałe lub doraźne, które zajmują się przygotowywaniem sesji rady, opiniowaniem spraw zleconych przez organy gminy, zwłaszcza przez Radę.

upełnomocniony członek RG: radny wybrany przez burmistrza, któremu burmistrz w drodze dekretu deleguje część uprawnień swoich. Radny taki staje się urzędnikiem etatowym i pełni funkcje burmistrza w określonym zakresie.

reprezentanci burmistrza: gmina może być podzielona na osiedla czy dzielnice i w tych jednostkach powołuje się te organy. Wówczas funkcje organów tej jednostki pełni reprezentant burmistrza – w imieniu burmistrza zarządza określoną częścią gminy, gdy nie zostały powołane organy w postaci rady i wójta.

Podział kompetencji:

Istnieje domniemanie kompetencji burmistrza. Wykonuje on kompetencje przypisane mu w ustawie, a także te, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów gminy.

Zadania burmistrza:

- kierowanie administracją gminy,

- zwoływanie i kierowanie posiedzeń rady,

- jest kierownikiem zatrudnionych urzędników,

- jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu,

- wykonuje uchwały rady,

- jest reprezentantem gminy

Gminy hiszpańskie mają możliwość zawierania związków komunalnych oraz porozumień komunalnych. Porozumienia mogą być zawierane pomiędzy różnymi szczeblami organów administracji samorządowej oraz pomiędzy organami samorządu i organami administracji rządowej.

Tworzone są konsorcja – to forma współpracy gminy z osobami prywatnymi.

Nadzór nad gminami:

Sprawują go sądy administracyjne. Kompetencje organów admin. rządowej są ograniczone. Podstawowym organem jest Sąd Administracyjny. Organy administracji rządowej ograniczają się do kontrolowania organów admin. samorządowej. W sytuacji, gdy dana uchwała narusza prawo to wnosi skargę na taką uchwałę do S.A.

S.A. może stwierdzić nieważność i uchylić taki akt administracyjny. Kryterium nadzoru co do zasady jest legalność. Dopuszcza się celowość w zadaniach zleconych przez organy administracji rządowej.

Finanse gminy:

- podatki: gruntowy, przemysłowy, od pojazdów mechanicznych

- opłaty: za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

- środki pochodzące z budżetu państwa: subwencje, dotacje,

- udziały w podatkach stanowiących źródło dochodu wspólnoty autonomicznej i państwa.

Nie istnieje rozwinięty system wyrównywania poziomu w poszczególnych gminach.

Stolica MADRYT

Dzieli się na dzielnice. W każdej funkcjonuje rada dzielnicy. Organem stanowiącym jest rada wybierana spośród mieszkańców. Organem wykonawczym jest burmistrz wybierany przez radę dzielnicy.

Statuty dzielnic uchwalane są przez RG (Radę Madrytu)

Podobne prace

Do góry