Ocena brak

Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz, a w miastach powyżej 100.000 mieszkańców lub gdy przed wejściem w życie działał prezydent- prezydent miasta. Miasto może być podzielone na dzielnice. Gmina posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

 Powiat- według ustawy o samorządzie powiatowym przez określenie powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Zaś lokalna wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy powiatu. Powiat ma osobowość prawną. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiatowi jako jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe.

Województwo- Ustawa o samorządzie województwa, stanowi, że województwo jest regionalną wspólnota samorządową oraz największa jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju w celu wykonywania administracji publicznej. Tę regionalną wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa mieszkańcy województwa. Do zakresu zadań samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo ma osobowość prawną. samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.

Podobne prace

Do góry