Ocena brak

Samorząd terytorialny – podstawowe cechy

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 1. Korporacyjny, zrzeszeniowy, wspólnotowy charakter

 2. Członkiem samorządu staje się z mocy ustawy a nie dobrowolnie

 3. Samorząd wykonuje zadania należące do administracji publicznej

 4. Zasada samodzielności – zasada decentralizacji

 5. Posiadanie osobowości prawnej

 • powstaje tylko z mocy prawa krajowego i działa w granicach przez prawo określonych,

 • członkami wspólnoty samorządowej z mocy prawa są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego,

 • posiada własną demokratyczną organizację ustaloną przez ustawę i własny statut,

 • powołana do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji,

 • corocznie uchwala własny budżet, nie będący częścią budżetu państwa, ani - budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego,

 • jest podmiotem zarówno prawa publicznego (dysponując kompetencjami administracyjnoprawnymi), jak i podmiotem prawa prywatnego (osobą prawa cywilnego, mającą zdolność sądową),

 • swe decyzje podejmuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,

 • jej względną samodzielność ogranicza zdecentralizowany nadzór organów państwowych, z reguły ograniczony do kryterium legalności,

 • kontrolowana i chroniona przez niezawisłe sądy administracyjne i sądy powszechne.

Do góry