Ocena brak

Samorząd terytorialny (mienie samorządu terytorialnego)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Mienie gminy  

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Ustawa z 8 marca 1990r. wymienia sposoby nabycia mienia gminnego w art.44 w 6 punktach. Podmioty mienia gminnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa i w samej ustawie z 8 marca 1990r. Ustawa normuje sposób składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz ustala, że gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie powiatu

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Innymi powiatowymi osobami prawnymi są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat. W stosunkach cywilnoprawnych powiat jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nie należącego do innych powiatowych osób prawnych. Sposoby nabycia mienia przez powiat określają art.47 ustawy o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia RM, wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w tym artykule. Wymieniona ustawa normuje sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu oraz nakazuje, aby zarząd i ochrona mienia powiatu były wykonywane ze szczególną starannością. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

Mienie samorządu województwa

Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Innymi wojewódzkimi osobami prawnymi są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz te osoby prawne, które mogą być na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nie należącego do innych wojewódzkich osób prawnych. Ustawa o samorządzie wojewódzkim reguluje sposoby nabycia mienia województwa oraz przekazywanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego realizacji zadań województwa oraz składanie oświadczeń woli w imieniu województwa.

Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują- w granicach ustaw- o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych. Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania województwa.

Podobne prace

Do góry