Ocena brak

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i województwa pod przewodnictwem starosty i wojewody. Kompetencje działania organów uchwalających ograniczone zostały do spraw enumeratywnie wyliczonych w ustawie.

W razie wątpliwości obowiązywała zasada domniemania kompetencji. Uprawnienia samorządu obejmowały zakres działania własny  ( sprawy gospodarcze , kulturalne,  zdrowia publicznego zaspokojenia lokalnych potrzeb mieszkańców ) i poruczony  ( sprawy należące do właściwości organów administracji rządowej, a zleconych do wykonania samorządowi. ) Dla realizacji zadań przekraczających  możliwości finansowe poszczególnych jednostek samorządowych tworzone były tzw. związki celowe. Posiadały one osobowość prawną oraz własne organy np. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorialnego.

Samorząd gminnyczęściowa unifikacja , obok gmin jednostkowych – gminy zbiorowe składające się z gromad.

Organy uchwałodawcze tych gmin to rada gromadzka lub zebranie gromadzkie.

Organ uchwalający w gminach stanowiła rada gminna.

Organ wykonawczyzarząd gminy skł. z wójta , ławników, sekretarz. W gminach miejskich – Rady miejskie  ( wybierane w wyborach powszechnych ) z zarządem miejskim – burmistrz i ławnicy.

Samorząd powiatowy organ uchwalający to rady powiatowe pochodzące z wyborów pośrednich i jawnych, dokonywanych przez rady gminne i miejskie. Organ wykonawczywydział powiatowy.

Nadzór nad samorządem sprawowany przez organy administracji ogólnej minister spraw wew., wojewodowie, starostowie, , a także organy wykonawcze samorządu wyższego stopnia.

Podobne prace

Do góry