Ocena brak

Samorząd teryt. w obliczu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

art. 2 - zasada samorządu teryt. musi być uznana w prawie wewnętrznym, najlepiej w Konstytucji.

art. 3 - przedstawia definicję sam. teryt.

Samorząd terytorialny to prawo i rzeczywista zdolność społ. lok. (w granicach określonych ustawą) do regulowania i zarządzania sprawami publ., na ich odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców.

Prawo to realizowane jest przez wybory lokalne, tzn. zgromadzenia lub rady są wybierane w wyborach (5-przymiotnikowych) i to one dysponują org. wykonawczymi im podlegającymi.

Ważna jest tu zasada subsydiarności - najpierw powinny być brane pod uwagę sprawy gminne w organach tych gmin. Dopiero, kiedy one nie mogą sobie poradzić - sprawa przekracza kompetencje gminy - wtedy trafiają one do szczebla wyższego.

Kompetencja generalna (ogólna) - mają ją tylko gminy, tzn. zakres kompetencji obejmuje zadania dot. całego terenu danej gminy. Ma to znaczenie dlatego, że gdyby kompetencje poszczególnych szczebli pokrywały się (wszyscy mieliby kompetencję generalną), to powstałby spór kompetencyjny pozytywny lub negatywny.

Gmina nie może mieć kompetencji, które nie są za sobą powiązane.

art. 5 - jeżeli lokalne granice danej społeczności mają być zmienione, to konieczna jest wcześniejsza konsultacja z tą społecznością.

art. 6 - chodzi tu o zatrudnianie pracowników samorządowych o wysokich kwalifikacjach (szkolenie, awans zawodowy).

art. 8 - kontrola sam. teryt. może być sprawowana tylko wg przepisów prawa. Celem kontroli adm. jest:

- zapewnienie przestrzegania prawa i zasad konstytucyjnych

- kontrola może zawierać kryterium celowości; jest ona sprawowana przez władzę szczebla wyższego i dot. zadań zleconych.

art. 9 - społ. lok. mają prawo posiadać własne zasoby finansowe niezbędne do wykonywania uprawnień i samodzielnie nimi rozporządzają. Część zasobów finansowych to opłaty lokalne i podatki. Jeżeli gmina jest "słaba" finansowo to wymaga tzw. procedur wyrównawczych (korygowanie skutków nierównego podziału źródeł dochodów i wydatków). Subwencje nie powinny być przeznaczone na finansowania specyficznych projektów.

art 10 - społeczności mają prawo do zrzeszania się.

art. 11 - sam. teryt. winien podlegać ochronie sądowej, by uzyskać gwarancje swobodnego wykonywania swych uprawnień.

Podobne prace

Do góry