Ocena brak

Samorząd pracowniczy i zawodowy

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (dalej jako ustawa) określa organy samorządu załogi przedsiębiorstwa. Art. l ustawy stanowi, że załoga uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym na zasadach określonych w tej ustawie. Do samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego należy stanowienie w istotnych sprawach przedsiębiorstwa, wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatywy i zgłaszanie wniosków oraz sprawowanie kontroli działalności przedsiębiorstwa. Samorząd załogi oraz jego organy realizują wyżej określone zadania niezależnie od organów administracji państwowej, organizacji społecznych, związkowych i politycznych.

Zgodnie z art. 2. ustawy organami samorządu załogi są: ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa, ogólne zebranie pracowników poszczególnych zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, rada pracownicza przedsiębiorstwa, która w statucie samorządu załogi może być nazwana radą robotniczą, rada pracownicza zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym. Załoga może wypowiadać się w istotnych sprawach przedsiębiorstwa w formie referendum. Rada pracownicza przedsiębiorstwa reprezentuje samorząd załogi.

Tworzenie oraz ustrój Samorządów zawodowych w szczególności regulują wymienione niżej ustawy. W przypadku rolników są to: ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników, ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

W przypadku zawodów medycznych są to: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położonych, ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko -weterynaryjnych.

W przypadku zawodów prawniczych są to: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

W przypadku innych samorządów zawodowych są to: ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

Podobne prace

Do góry