Ocena brak

Sądy administracyjne

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Sądami Administracyjnymi są wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji. Prezydent zadecydował o utworzeniu szesnastu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Do tego czasu jednym sądem administracyjnym był Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Wa-wie. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę zgodności z prawem działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Sędziów sądów powołuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Na stanowisko sędziego może być powołany tan kto ma:

- obywatelstwo polskie i korzysta z praw obywatelskich cywilnych, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył studia wyższe prawnicze, ma powyżej 35 lat, ma dużą wiedzę w dziedzinie administracji publicznej, pozostawał co najmniej 8 lat na stanowisku sędziego lub prokuratora lub 8 lat był w zawodzie adwokata.

Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz kolegium tego sądu.

Podobne prace

Do góry