Ocena brak

Rzecznik Praw Obywatelskich

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Jest powołany przez Sejm za zgoda Senatu na 5 lat. Nie może on zajmować innego stanowiska , z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej. Musi być apolityczny. Wniosek o powołanie RPO może zgłosić Marszałek Sejmu , albo grupa 35 posłów.

RPO jest niezawisły w swojej działalności , odpowiada jedynie przed Sejmem. RPO corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie postrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Sprawozdanie to jest podawane do publicznej wiadomości.

Wszyscy obywatele mają równy dostęp do RPO.

RPO może występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądż zmianę innych niż ustawy aktów prawnych w sprawach dotyczących praw i wolności obywateli.

RPO ma prawo występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności aktu ustawodawczego z Konstytucją lub aktem ustawodawczym.

Każdy organ , organizacja lub instytucja , do których zwraca się RPO obowiązane są z nim współdziałać i udzielać mu pomocy.

Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich , mającego swoją siedzibę w Warszawie.

Podobne prace

Do góry