Ocena brak

Rządowa administracja gospodarki

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Rada Ministrów – do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone do innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. Art. 146 ustęp 4 Konstytucji wymienia jako zadania RM m.in. ochronę interesów Skarbu państwa oraz zagadnienia budżetu państwa. Do RM należy zapewnienie wykonania ustaw przez wydawanie rozporządzeń. RM może też zgłaszać Sejmowi projekty ustaw. Do funkcji RM dodać można kierowanie, kontrolowanie i koordynowanie prac organów administracji rządowej.

Ministrowie – są członkami rządu, kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Ministrowie wykonują swe zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu. W pojęciu resortu, którym kieruje dany minister, znajdują się również organy, urzędy i jednostki organizacyjne podporządkowanie ministrowi. Problematyką gospodarczą zajmują się ministrowie: Gospodarki, Infrastruktury, Skarbu, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Finansów.

Urzędy Centralne – wykonują część administracji publicznej, nie mają statusu urzędu ministra. Dwie grupy:

1) urzędy, których zadania łączą się zazwyczaj z funkcjonowaniem całej gospodarki, wykraczają poza sferę przedmiotowo zakreślonych działów administracji rządowej, np. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) urzędy, które podlegają poszczególnym ministrom, urzędy resortowe.

Powoływane aktem rangi ustawowej.

Agencje rządowe – podmioty stanowiące jednostki organizacyjne wyłączone z tradycyjnych struktur ministerialnych, chociaż na ogół poddane nadzorowi ministrów, o zróżnicowanych podstawach prawnych i formach działania, tworzone jako szczególnego rodzaju rządowe przedstawicielstwa, w celu spełnienia wyznaczonych przez Rząd zadań z zakresu administracji gospodarczej.

Podobne prace

Do góry