Ocena brak

Rząd włoski i rola w nim premiera

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

- składa się z premiera i ministrów 

- rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

- zadania rządu:

kierowanie ogólną polityką państwa

• przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

• występowanie z inicjatywą ustawodawczą

• powoływanie wysokich funkcjonariuszy administracji publicznej

zabezpieczenie porządku publicznego

• zapewnienie bezpieczeństwa w państwie

• realizacja polityki zagranicznej

- szczególną rolę w rządzie odgrywa premier:

• kieruje ogólną polityką rządu i koordynuje działalność ministrów

• jemu podlegają poszczególne komitety działające w rządzie

• ponosi odpowiedzialność za politykę rządu

• przedkłada prezydentowi kandydatów na ministrów

• zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, przewodniczy obradom

Podobne prace

Do góry