Ocena brak

Rząd francuski

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- rząd jest organem samodzielnym, ale łączy głowę państwa i parlament 

- istnieje zasada niepołączalności funkcji członka rządu z piastowaniem mandatu w parlamencie

- rządu odpowiedzialny jest przed Zgromadzeniem Narodowym

- Senat nie może pociągnąć rządu do odpowiedzialności, a w drugiej izbie premier może się ubiegać o aprobatę ogólnej polityki gabinetu

- składa się z premiera, ministrów stanu, ministrów resortowych i delegowanych oraz sekretarzy

- ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem SprawiedliwościMinistrowie stanu - kierują określonym resortem lub wydzielonym zakresem spraw.

Ministrowie resortowi i delegowani – działają przy premierze lub ministrach resortowych

Sekretarze stanu – pomagają premierowi lub ministrom w wykonywaniu zadań, pozostając pod ich kontrolą- nie ma określonej liczby członków rządu

- głw zadaniem jest opracowanie programu działania a następnie realizowanie go po uzyskaniu aprobaty parlamentu.

- rząd odbywa dwa rodzaje posiedzeń:

1. Rada Ministrów – oficjalne posiedzenia rządu, obraduje pod przewodnictwem prezydenta

2. Rada Gabinetowaorgan przygotowujący posiedzenia Rady Ministrów, kieruje nią premier.

- Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność solidarnościową

- Prezydent na wniosek Rady Ministrów powołuje na 6-letnia kadencję mediatora (ombudsmana) który przyjmuje skargi dotyczące pracy urzędów publicznych i władz lokalnych.

- rząd składa projekt ustawy do parlamentu i jeżeli nie pojawi się wniosek o wotum nieufności dla gabinetu, to nowy akt prawny zostaje uchwalony bez głosowania. W przypadku, gdy parlamentarzyści będą chcieli zablokować ustawę, cała procedura może trwać maksymalnie 72 godziny (24 na złożenie wniosku o wotum nieufności i 48 na jego przegłosowanie).

Podobne prace

Do góry